Uncategorized

آداب سلام کردن و تأثیرات معنوی و روانی آن در انسان ها

﴿ بخش اول﴾:

این مضمون را بنابر عدم رعایت ادبِ برتر سلام کردن میان اکثریت اقشار جامعه، خواستم به رشته ی تحریر درآورده، امت مسلمان را از فوائد اجتماعی، روانی و روحی سلام کردن باخبر سازم.

بسا جای تأسف است که تعداد زیادی از صغار و بزرگان، حتی آنانیکه خود شان را عالم میدانند، هم خود، و هم خانواده ی شان را از ادای یک سنتِ زیبای اسلام عزیز مان، محروم کرده اند.

و جای تأسف عمیق است که فرهنگِ غیر، در مطبوعات جایش را با سلام کردن عوض کرده است; از نطاقانِ کانال های مختلفِ رادیو تلویزیون مذخرف گرفته، تا وزرا و رؤسای نام نهاد، به تقلید از کشیشانِ کلیسا که میگویند (In the name of God) و اسمِ الله تعالی را خیلی سبُک و بدون در نظرداشت و رعایتِ حُرمت و عزتِ نام الله سبحانه و تعالی، و با کمال غرور و افتخارِ فاسقانه، در مقابل دوربین ها، بمردم خطاب میکنند ﴿ بنام خدا﴾ و از گفتنِ ﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ و تحیات زبیای ﴿ السلام و علیکم و رحمۃ الله و برکاته﴾ ننگ و عار میکنند!

و نیز متأسفم به اکثریتِ عوام، که سلام کردن را، نه از بهر تحیات فرستادن و دعای خیر، بلکه حسبِ عادت و فرهنگ به یکدیگر تقدیم میکنند،

به حال رقت بار این ملت، در انزوا قرار دادنِ خلق، تزریقِ فرهنگ و اصطلاحات غیر، و فاصله گرفتن رعیت از آداب و سنت اسلامی اصیل که شاخص مکتب اسلام است، خیلی متأسفم، و در دل درد هائی دارم.

برادر و خواهر مسلمان!

لفظ ﴿سلام﴾ کلمه‌ ی عربی است که از ریشه ی ﴿سلم﴾ گرفته شده است و معنی ﴿سلامتی﴾ را میرساند.

اسلام برای تحکیم و تقویت دوستی ها و رابطه ها به سلام دادن و مصافحه (بغل کشی) سفارش زیادی کرده است، چون رویِ خوش، و چهره ی گشاده و بشاش، کینه و کدورت را می زداید و دوستی و خیر و برکت را میان انسانها به ارمغان می آورد.

پیوندهای اجتماعی نیازمند تحکیم است و استوارسازی این رشته ها با استفاده از الفاظ غیر اسلامی، و خلاف سنت و آئینِ مکتب اسلام، به دست نمی آید.

باید نمونه های عملی و مصداق های خاص و روشن ارائه شود تا مرزهای دوستی و پیوندهای عاطفی استوارتر گردد و پایدار بماند، سلام کردن بصورت درست، یکی از این امور است.

نخستین علامت صداقت و برادری و مودت میانِ امت مسلمان ”سلام دادن” است و در پی آن،دست دادن و مصافحه.

سلام دادن بصورت درستش، اطمینان به طرف مقابل است که به مخاطب چنین فهمانده میشود که:

﴿هم سلامتی و تندرستی تو را خواستارم هم از جانب من آسوده باش و مطمئن که گزندی به تو نخواهد رسید من خیرخواه تو هستم نه بدخواه و کینه ورز و دشمن.﴾

سلام دادن، نوعی از درود و تحیتِ زیبا و خاصِ اسلامی است که دو مسلمان، برای کسب رضای الله سبحانه و تعالی، و برای طلب سلامتی، رحمت، و برکات از او تعالی، در حضور کرام الکاتبین، اجنه ی مسلما، و دیگر فرشتگانی که در اطراف ما موجود هستند، جهت ازدیاد محبت، و صداقت، به هم می گویند.

دست دادن و دست هم را صادقانه به گرمی فشردن، نشان دیگری از محبت و صمیمیت و خیرخواهی است و دلها را با هم نزدیکتر و محبت ها را بیشتر می سازد.

سلام یکی از نام های پاکیزه و زیبای خالق مهربان جل علی شأنه است، و تحیت الهی، سفارش پیامبر کریم صلی الله و علیه وسلم است.

سلام دادن بصورت درست و کامل، به دیگری نه تنها چیزی از قدر و جایگاهِ انسان نمی کاهد و هیچ گونه ضرر و زیان مادی، پولی، آبرویی و… ندارد، بلکه محبت آور و صفابخش است و مورد پسند الله سبحانه و تعالی، رسول کریم صلی الله و علیه وسلم و ملائک نیز میباشد.

سلام کردن بصورت کامل و درست، سیره ی رسول اکرم صلی الله و علیه وسلم و روش و مَنِشِ صحابه ی کرام، خلفای راشدین، تابعین، و سلف صالح بوده، به علاوه، نشانه ای از تواضع و فروتنی و نداشتن کبر است.

انسانهای متکبر، مغرور، کینه توز، بخیل و کم دل، از سلام کردن ابأ میورزند، و این کار شان سودی برای شان نمی آورد، اما زیان و عادت بدِ تکبر درآنها اضافه میشود.

هرکسی که از سلام کردن ابأ میورزد، در حقیقت او انسان متکبر و مغروری است که در دل برای برادر مسلمانش عزت و احترامی قایل نیست و شکننده ی سنت بهترینِ آدم و عالم (ص) است.

یکی از نشانه ی انسان های متواضع و فروتن این است که همیشه میخواهند در سلام دادن از دیگران پیشی بگیرند، و سلام کردن را هیچ وقت فراموش نمیکنند.

انسانهای متواضع با این عمل نیک شان نه تنها زیان نمی بینند بلکه عزت و محبوبیت هم پیدا می کنند.

سلام، اطمینان دادن به طرف مقابل است که هم سلامتی و تندرستی تو را خواستارم، و هم از جانب من آسوده و مطمئن باش، که از جانب من ضرری بشما نخواهد رسید. من خیر خواه تو هستم، نه بد خواه و کینه ورز و دشمن شما. من از بارگاه خالق یکتا برای سلامتی و تندرستی ات دعا میکنم.

ولی هرگاه مسلمانی، از سلام فرستادن به مسلمان دیگر ابأ میورزد، این بدین معنی است که:

﴿ من بدخواه توهستم، با تو کینه دارم، از جانب من آسوده و مطمئن نباش﴾!

سلام کردن در اسلام عزیز، بصورت منفرد نیامده است و نه هم برای یک مسلمان جائز است که به دیگران با لفظ منفردِ ﴿ سلام﴾ اکتفأ کند، تا با یهودیان تشبه ای نداشته باشد.

یهودیان به یکدیگر ﴿شلام﴾ خطاب میکنند، ولی یک مسلمان بایستی الفاظ سلام کردن را طبق سنت رسول کریم صلی الله و علیه وسلم ﴿ السلام و علیکم و رحمۃ الله و برکاته﴾ مکمل ادأ و به یکدیگر خطاب کنند.

سلام کردن، یعنی دعای خیر کردن برای جانب مقابل تان است و ادای سلام طبق سنت نبوی صلی الله و علیه وسلم، حاوی سه دعا برای شخص متقابل است:

۱- ای دوست من، سلامتی باد بر تو. (یعنی: من از بارگاه خالقم برای سلامتی تو دعا میکنم)

۲- ای دوست من، رحمتِ الله تعالی بر تو باد.

۳- ای دوست من، برکات و فیوض الهی برتو باد.

در دین مقدس اسلام به سلام کردن تأکید زیادی بعمل آمده است ، حتی در روایات اسلامی آمده‌است که پیامبر اسلام صلی الله و علیه وسلم، در سلام دادن نسبت به دیگران پیشی میکرد.

مسلمان حتی در هنگام خداحافظی کردن نیز با گفتن « سلامٌ علیکم و رحمۃ الله و برکاته » خداحافظی میگیرد، و از فرستادن دعا و تحیات به جانب مقابلش نه تنها دریغ نمیکند، بلکه همواره حریص و پیشتاز هم است.

جی زیباست اگر این سنت فراموش شده را میان اعضای خانواده، اقارب، دوستان، و بقیه ی مردم به شیوه ی احسن و سنتی اش، مکمل، و از اعماق قلب مان آنچنانی که شایسته است، مروج سازیم و به مسلمان دیگری از بارگاه الله تعالی، صادقانه طلب سلامتی و تندرستی، رحمتِ او تعالی، و برکات و مغفرت و بخشایش شویم.

آیا این همه دعا فرستادن آنقدر بد است که نطاقان تلویزیون مفسدِ طلوع از گفتنِ آن ابأ میورزند، و کانالهای مفسد دیگر از آنها تقلید میکنند؟

و آیا گفتن ﴿ بسم الله الرحمن الرحیم﴾ آنقدر مشکل و مایه ی ننگ است که به تقلید از منافقین، لفظ ﴿ بنام خدا﴾ را میان مردم عام کرد؟

جهاتِ معنوی و روانی موضوع سلام کردن، خیلی وسیع و مهم بوده، باید ها و نباید های این امر، سطر های کتاب را بسنده نیست، پس با ما باشید و به حقایق و اثراتِ معنوی و روانی این تحیاتِ نیک، در بخش های بعدی، خود را آگاه و مستفیض سازید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی