خانه / مقالات / تزکیه / اي كسي كه از نماز غافلى!‏

اي كسي كه از نماز غافلى!‏

اهميت نماز

نماز دومين ركن اساسي اسلام و افضل ترينِ عبادات مي باشد كه در قرآن و سنت به آن تأكيد فراوان شده است. نماز رابطة مستقيم بين بنده و پروردگار، لذت بخش دل ها و وسیله تقرب به الله است. نماز قلب را پاك نموده، گناهان را مي زدايد و مؤمن را از اعمال زشت باز مي دارد. نماز عنوان اسلام، دليل ايمان و حدّ فاصل ميان اسلام و كفر است. نماز در هيچ حالتي چه در حضر و سفر، بيماري و تندرستي، امنيت و خوف، پيري و جواني… معاف نمي گردد. در روز قيامت اولين پرسش از نماز بوده و چون نماز كسي درست باشد، باقي اعمال اش نيز درست مي گردند و در غير آن، باقي اعمال اش نيز از بين مي روند. رسول الله صلي الله عليه وسلم در آخرین لحضات حیات مبارك اش به نماز تاکید نموده فرمودند: «الصلاة، الصلاة…» يعنى دو بار تكرار كرد كه «شما را به نماز سفارش مي کنم.» (ابن ماجه)

اما متاسفانه! با اين همه ارزشي كه نماز دارد، چه بسا انسان هايي كه امور دنيا آن ها را از توجه به روز آخرت باز داشته، به نماز اهميتي قايل نيستند و در پی شهوات دنيا سرگردان اند، اوامر الهي را نديده مي گيرند و از ذكر الله غافل اند و از قهر او تعالي نمي هراسند. در حالي كه الله سبحانه و تعالي به آنها صحت، امن و روزي فراوان نصيب فرموده است، اما ايشان بجاي شكر و اطاعت او تعالي، كفران نعمت مي كنند. واي به حال آن باغيِ كه چگونه جرأت مي نمايد در مقابل خالق مالك و رازق خود نافرماني كند.

نماز در قران

قران کریم در آیات متعدد به برپایی نماز امر مي کند:

– پس نماز را برپا داريد، همانا نماز بر مؤمنان در اوقات معین فرض شده است. (النساء ۱۰۳) – به سوي الله توبه کنید و از او پروا بداريد و نماز را برپا كنيد و از مشركان مباشيد. (الروم ۳۱) – و نماز را بر پا داريد و زکات را بپردازيد، و از پيامبر اطاعت کنيد، تا بر شما رحم شود. (النور ۵۶)

– و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند و در حالى كه به توحيد گراييده‏اند دينِ خود را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زكات بدهند. دين پايدار همين است. (البينة ۵)

– ای پيغمبر! بخوان آنچه را که از کتاب به تو وحی شده است، و نماز برپا دار! يقيناً نماز (انسان را) از فحشا و امور ناپسند، باز ميدارد… العنكبوت ۴۵

– قران در وصف مؤمنان مى فرمايد: … و آنانيكه بر نمازهاي شان محفاظت مي كنند وارثان اند، كساني كه جنت فردوس را به ارث مي برند و در آن جاودان مي مانند. (المؤمنون ۱۱)

۱

 

– (آنانی که الله برايشان وعدة پيروزی داده است) کسانی اند كه چون در زمين برای شان قدرت بدهيم نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند…» (الحج ۴۱)

– يقيناً مؤمنان رستگار اند. کساني که در نمازشان فروتن اند. (المؤمنون۱.۲)

نماز، سبب فراواني در رزق

الله تبارك و تعالي مي فرمايد: «خانوادة خود را به گزاردن نماز دستور بده و خود نيز بر اقامة آن ثابت باش. ما از تو روزی نمي خواهيم، بلکه ما به تو روزی مي دهيم، سرانجامِ نيک از آنِ (اهل) پرهيزگاری است.» (طه ۱۳۲)

نماز وسيلۀ نزديكي به الله

نماز وسيلة نزديكي به الله جل جلاله مي باشد. كسي كه به نماز مي ايستد در حقيقت در مقابل رب العزت ايستاده و با او مناجات مي كند، ركوع ميكند به خضوع و سجده مي نمايد به خشوع و فروتني و بيشتر به پروردگار خود نزديك مي شود. الله جل جلاله مي فرمايد: «سجده كن و نزديك شو» (العلق ۱۹)

نماز وسيلۀ رضايت الله:

 الله سبحانه و تعالي در ستايش اسماعيل عليه السلام مي فرمايد: «او خانوادة خود را به اقامة نماز و دادن زكات دستور مي داد و پروردگارش از او راضي بود». (مريم ۵۵)

نماز آرام بخش روح است

نماز در وقت مشكلات و مصائب، سبب راحتي قلب مؤمن است: «و از الله به صبر و نماز ياري جوييد. » (البقرة ۴۵) رسول الله به مؤذن شان بلال رضي الله عنه مي فرمودند: «ای بلال! با برپا نمودن نماز، به ما راحتي ببخش». (أبو داود)

با چه کسی می خواهي حشر شوی؟

پیامبر صلي الله عليه وسلم می فرماید: كسي كه نماز را بصورت درست و دايماً ادا نماید، آن نماز در روز قيامت برايش وسيلة نور و برهان و نجات قرار خواهد گرفت و كسي كه بر نمازش محافظت ننمايد، برايش نور، برهان و نجات نخواهد بود و با قارون، فرعون، هامان و ابيّ بن خلف حشر خواهد شد. (أحمد)

برادر و خواهر! اگر پادشاه و رئيس هستي و رياست تو را از نماز باز داشت، با فرعون حشر خواهي شد و اگر وزيري و منصب ترا از نماز باز داشت، با هامان- اگر ثروتمند هستي و ثروت ترا از نماز باز داشت با قارون- و اگر تاجري و كار ترا از نماز بازداشت، با ابي بن خلف حشر خواهي گشت.

اى كسي كه از نماز غافلي! مبادا از اینان باشی!

۲

 

مبادا از كساني باشی که الله سبحانه و تعالي در مورد شان مي فرمايد: «پس واى بر نماز گزارانى كه از نماز شان غافل اند». (الماعون۵) «چون به نماز می خيزند، با تنبلی به نماز می ايستند و با مردم ريا مي کنند و الله را کمتر ياد مي کنند و جز اندکی به عبادت او نمی پردازند.» (النساء۱۴۲) آناني كه: «چون برای شان گفته شود رکوع نمایید، خم نمی شوند». (المرسلات ۴۸) و چون عاقبت پرسیده می شوند که: «چه چيز شما را به دوزخ کشاند؟ گويند: ما از زمرة نماز گزاران نبوده ايم». (المدثر۴۲، ۴۳)

اي كسي كه از نماز غافلي! چگونه جرأت مي نمايي در اداي این فريضۀ بزرگ كوتاهي نمايي و آن را بشكل صحيح و در وقت معین ادا ننمايي؟ مگر نمي داني كه نماز قلب را روشن و چهره را نوراني نموده وگناه و خطا را مي زدايد. پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: اگر به دروازۀ منزل يكي از شما نهري جاري باشد و آن شخص هر روز پنج مرتبه در آن غسل كند، آيا بر بدن اش چركي باقي مي ماند؟ اصحاب گفتند: نه خير، هيچ چركي باقي نمي ماند، آن حضرت صلي الله عليه وسلم فرمودند: همچنين است مثال نمازهاي پنج گانه، الله سبحانه و تعالي بوسيلة آنها گناهان را معاف خواهد كرد. (متفق عليه)

اي كسي كه از نماز غافلي!

 آنگاه كه مناديي حق مردم را به سوي نماز مي خواند و مؤمنانِ رستگار روي به درگاه حق تعالي مي آورند، تو در كجايي؟ آيا نمي داني كه كسالت و تنبلي در نماز از صفاتِ منافقان مي باشد.

اي كسي كه از نماز غافلي! و نماز را كاملاً ترك نموده يا در اداي آن سهل انگاري مي نمايي: بشتاب به سوي توبه قبل از آنكه اجلت فرا رسد و نامة اعمال ات را ببندند، و آنگاه كار از كار بگذرد و فرصت از دست برود، در آن زمان كه بيهوده بگويي الهي مرا برگردان ولي برگشتي نخواهد بود.

 اي كسي كه از نماز غافلي! آيا مرگ و سكرات آنرا تصور كرده اي؟ آيا دربارة رنج و درد جان كندن فكر نموده اي؟ آن روزي كه حقايق آشكار و مسير هر انسان روشن گردد. آيا مي داني كه بعد از مرگ، قبري تنگ و تاريك، مارها، گژدم ها وكرم ها در انتظار تو اند؟ و بعد از قبر دوباره زنده شدن و حساب و كتاب است. آن روزي كه نامة اعمال انسان ها يا به دست چپ و يا به دست راست داده مي شود، و واي به حال كسي كه نامة اعمال او را به دست چپش بدهند…! آيا دربارة پل صراط فكري كرده اي؟ آن روز، روز پشيماني است اما افسوس كه پشيماني سودي نمي بخشد.

اي كسي كه از نماز غافلي! و به اوقات آن بي توجهي و غرق در شهوات و لذات دنيايي هستي، هرگاه انسان هاي صالح بخواهند ترا از اين غفلت باز دارند، هوا و هوس و كبر و غرور ترا از راه راست باز مي دارد. آيا چشمي داري كه از ترس الله اشك بريزد؟ آيا قلبي داري كه در آن خشوع و خضوع باشد؟ آيا نشنيده اي كه باري تعالي مي فرمايد: «آيا وقت آن برای مؤمنان فرا نرسيده است که دل هاي شان به هنگام ياد الله، و در برابر حق و حقيقتی که الله نازل کرده است، بترسد و بلرزد؟ شما همچون کسانی نشويد که برای آنان قبلاً کتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولانی بر آنان سپری گشته، و دل های شان سخت شده، و بيشتر شان، (از حدود دين الله) خارج گشته و نافرمان اند». (الحديد۱۶)

 اي كسي كه از نماز غافلي! اي كسي كه لذت ها و شهوات زودگذر دنيا ترا مغرور كرده است و نمي خواهي در مقابل خالق و پروردگارت سر به سجده بگذاري! «ای انسان! چه چیز ترا در مقابل پروردگارِ بزرگوارت مغرور ساخته است» (الانفطار ۶) که چنین بی باکانه نافرمانی می کنی؟ترا به خدا، وجدان تو آرام است؟ آيا از آتش دوزخ نمي هراسي؟ آيا از عاقبت بدي كه بعد از حساب و كتاب در انتظار توست نمي ترسي؟ اي كسي كه در قوت و غرورِ جواني غرق هستي! و اي كسي كه موي ات سفيد شد و تا هنوز در غفلتي! آيا نمي داني كه هر لحظه ممكن است اجلت فرا رسد و در آن وقت دفتر اعمال ات را مي بندند و ديگر ترا فرصتي نيست؟ «هر گروهی دارای زمانی (مشخصی) است، و چون زمان آنان به سر رسيد، نه لحظه تأخير خواهند کرد و نه تقديم.» (الأعراف ۳۴)

اين عامر بن عبدالله رحمهُ الله است كه وقتي صداي حي على الصلاه و حي على الفلاح را مي شنود در حالي كه مريض است از فرزندانش مي خواهد كه او را به مسجد ببرند. فرزندان اش مي گويند: پدر! تو مريض هستي و خداوند عذر مريض را مي پذيرد، جواب مي دهد: حي على الصلاه وحي على الفلاح را بشنوم و جواب ندهم؟ نه، والله بايد مرا به مسجد ببريد. او را به مسجد بردند و در حالي كه در سجده بود، الله روح او را قبض نمود.

اي كسي كه از نماز غافلي! اي كسي كه با ترك نماز به نفس خود ظلم نموده اي، بيا و با شتاب توبه نموده به سوي الله برگرد، قبل از اين كه گرفتار فتنه ها گردي. پیامبر مان صلي الله عليه وسلم می فرماید: «به انجام اعمال نيك بشتابيد، پيش از آنکه فتنه هايی ظاهر شود مانند پاره های شب تاريک، که شخص صبح مؤمن است و هنگام شام کافر مي شود و شب مؤمن و صبح کافر مي گردد، دين خود را در برابر متاع کمی از دنيا می فروشد». (المسلم)

ای کسی که از نماز غافلی! در انتظار چه هستي؟

آيا در انتظار فقري استی كه برايت بدبختي آورد، یا ثروتي كه ترا به طغيان وادارد، یا مرضي كه ترا از پاي درآورد و يا پيري كه ترا زمين گير سازد، يا اجلي كه هر لحظه فرارسيدني است و يا هم در انتظار قيامت هستي: «بلكه موعدشان قيامت است و قيامت بسیار سخت‏ و تلخ‏ است». (القمر۴۶)

اي كسي كه از نماز غافلي! آيا جنت را دوست نداري؟

می دانم که بدون شك آن را دوست داری اما خوب است اين را هم بداني که مهمترين صفت اهل جنت برپایی نماز است: الله متعال مي فرمايد:

– کسانی که مواظب نماز های خود مي باشند. همین ها در باغ های بهشت مورد احترام و اکرام هستند. (المعارج ۳۵)

اي كسي كه از نماز غافلي! آيا از عذاب جهنم نمي هراسي؟

پس بشنو: آنگاه پس از آنان جانشينانى ناخلفی به جا ماندند كه نماز را ضایع ساخته و از هوس ها پيروى كردند و به زودى سزاى گمراهى خود

(غی) را خواهند ديد. (مريم ۵۹)

آيا معني (غَي) را می دانی؟ در تفسير آمده كه مكاني در قعر دوزخ مي باشد كه بد بو و بد طعم است. و همچنين گفته اند كه مكاني است در جهنم كه مملو از خون و زرداب مي باشد.

اى كسي كه از نماز غافلي! آيا نمي خواهي كه گناهانت محو و لغزش هايت بخشيده شود؟ پيامبر مي فرمايد: «هرگاه بندۀ به نماز ايستاده شود گناهان اش بر بالای سر و شانه اش آورده مي شود و با هر رکوع و سجدۀ که مي کند گناهان اش مي ريزند» (بيهقي، ابن حبان)

برادر و خواهر گرامي!

ترا به خدا سوگند مي دهم كه چوقت آغاز مي كني؟ شايد فردا خيلي دير باشد، بيا همين حالا با عزم راسخ برخيز، وضو بگير و با الله متعال تعهد نما كه ديگر در برابر اين فريضة بزرگ بي اعتنا و از جملة غافلان نمي باشي.

يادداشت:

براي دانستن احكام ضروري نماز، يك كتاب مختصر فقه را مطالعه كن، درين مورد مي توان از جلد اول كتاب فقه آسان- نوشتۀ مولانا محمد يوسف اصلاحي كه بر اساس مذهب حنفي نوشته شده است استفاده نمايي.

 

پیام اصلاح: 13

اصلاح نت islahnet.com

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

درسی برای عبرت و شلاقی محکم بر روی غفلت!!

نویسنده : بدیع الزمان سعید نورسی / مترجم: داریوش موسوی سیلی محکمی بر غافلان و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *