خانه / فرهنگ و جامعه / کودکان / بهشت در خانه های ما

بهشت در خانه های ما

همهء زن وشوهرهادرزندگی شان دعواوبحث دارنداما بایدطبق قانون باشد؛

اززن ومرد، دراین عصرانتظاربیشتری میرود که بامنطق وبرخورد صحیح، مشکلات بین خودرا حل کنند.

مادراین شماره برای شما پیشنهاداتی را داریم تا دروقت ناراحتی وایجاد اختلاف بین زن وشوهر این نکات مهم بوده وهرچه زودترروابط را بهبود میبخشد، حتی دروقت ناراحتی به تعهدات در رابطهء تان پای بند باشید.

دعوادلیل جدای نیست؛

هیچوقت یک رابطهء واقعی را بخاطرچند اشتباه خراب نکنید، چون هیچکس کامل نیست وهیچکس درست نیست.

ازتنبیه سکوت استفاده کنید، طوری که کاملا به طرف مقابل بی اعتنای کنید تا با خود بیاندیشد که چه شده وچرانادیده گرفته میشود؟ وبه فکرجلب نظرطرف مقابل میشود.

حتی دروقت ناراحتی با افرادی که پشت سرهمسرتان بدمیگویند، به تندی رفتارکنید.

به تماسها وپیامهای یکدیگرپاسخ دهید.

هیچگاه درمسافرت دعوانکنید، چون برای تفریح وخوب شدن روحیه رفته اید.

هرگزدروقت ناراحتی جملات مسموم کننده ای مثل: کاش ازدواج نکرده بودم، ازتومتنفرم، خوشبحال مجردها، را استفاده نکنید، ناراحتی شما تمام میشود اما این جملات به یاد میمانند.

احساسات خودرا صریح وروشن با همدیگردرمیان بگذارید، اگررفتارهمسرتان آزارتان میدهد، صریح وروشن درمورد حسی که دارید صحبت کنید.

پذیرفتن همسرتان باهمه نواقص ونقاط قوتش وهمانگونه که هست مشکل شمارا کم میکند.

اختلافات تان را با بحث وگفتگو وکنار آمدن حل کنید، بهتر ازهمه مذاکره برسرموضوع اختلاف بدون تهدید برای رسیدن به یک توافق دوجانبه است.

دروقت گفتگوگوش دهندهء خوبی باشید، شتابزده وبدون تفسیرجانبی به صحبت ها گوش فرا دهید.

به حریم یکدیگرتجاوز نکنید که باعث فرسوده شدن ربطهء تان میشود وصمیمیت را ازبین میبرد؛ بنابراین، آنچه درکنارحفظ استقلال وفردیت مهم است، عشق، احترام وامنیت است.

یک اشتباه اینست که بعضی زن وشوهرها روی نکات منفی هم زوم میکنند وسعی میکنند که اخلاق بده همدیگر را حذف کنند، اما بهتراست نکات مثبت اخلاقی را قوی کنید، منفی نباشید، ومثبت را جذب کنید.

اینکه شوهریک خانم دیربرسد خانه ویاخریدخانه را فراموش کند هیچکدام دلیل مناسبی برای راه انداختن دعوانیست، به حفظ آرامش زندگی مان اهمیت بدهیم.

برای انجام کارهای خوب همسرتان ازاو تشکرکنید، قدردانی شما انرژی مثبت بین شما وهمسرتان منتقلا به زندگی تان میدهد.

برای جلوگیری ازدعوا وناراحتی همسرتان را درموقعیتی قرارندهید که مجبوربه انتخاب میان شما وخانواده اش باشد.

همسرتان را باشخص دیگری مقایسه نکنید، حتی در ذهنتان.

برای داشتن زندگی آرامتر، مشکلات جنسی تان را ازابتدا جدی بگیرید ودرصورت لزوم با متخصص صحبت کنید.

احساس ناراحتی خودرا پنهان نکنید، صادقانه وبالحنی مهربان مطرح کنید.

مسایل خصوصی زندگی زناشوی را با پدرومادر، فامیل ویا دوستان هرگزمطرح نکنید.

باورهای غلط وانتظارات نادرست را رها کنید، مثل اینکه همسرم را تغییرمیدهم، یاهمینم که هستم.

با شک وبدبینی زندگی نکنید، قضیه های شک برانگیزرا راحت مطرح کنید وخیال خودرا جمع کنید

درحضوردیگران باشوخی های بی مورد به خاطر خندهء اطرافیان همسرتان را تحقیرنکنید.

مراقب لحن کلام خودباشید، همسرتان تنها فردیست که قراراست تاپایان عمردرکنارش باشید، یعنی مهمترین فرد زندگی شما، پس اگرمیخواهید همسرتان را متوجه اشتباهی که شده کنید؛ سرکوفت نزنید،آن را به شکل بد منتقل نکنید. لحن تحقیرکننده درپیش نگیرید، یکدیگررا آسان ببخشید، وبه یکدیگرلبخند بزنید، وهمدیگررا درآغوش بگیرید،

وقتی به مشکلی برمیخورید، خانواده هارا درجریان قرارندهید، به هیچ وجه قهرنکنید چون دروازهء آشتی بسته میشود، منزل تان را ترک نکنید، ازهمه مهمترتخت خواب تان را ترک نکنید.

اگربخواهیم منتظرپیش قدم شدن همسرتان باشید، شاید کارازکاربگذرد، اگرزمان دعوا طولانی شد، باید ببینیم در ازای چیزیکه به دست میآوریم، چه چیزی را ازدست میدهیم؟ یادتان باشد شما به زودی آشتی میکنید، اما تصویری که بین تان باقی می ماند، هرگزفراموش نمیشود.

دروقت دعوا به خانواده های هم توهین نکنید.

 

به نقل از سایت:

muslimwoman.net

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

نقش كتاب در زندگی كودكان

كودك در ماه‌های اولیۀ زندگی با پاره كردن كتاب نوعی تخلیۀ انرژی می‌كند و پس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *