خانه / مقالات / جادو و جادوگری / جادو، جادوگری، فال بینی، تعویذ و علاج آنها – 13

جادو، جادوگری، فال بینی، تعویذ و علاج آنها – 13

چگونه ملا و راقی اصیل و خدا ترس را از کاهن و ساحر و جادوگرِ دجال تشخیص بدهیم؟

بخش سیزدهم:

در مورد جنیات، ابلیس و شیاطین معلومات خوبی بدست آوردیم، حالا لازم است تا  رقیه خوان اصیل را از جادوگران را تشخیص دهیم.

صفاتی که باعث تشخیص کاهن، جادوگر، ساحر، شعبده باز با قرائت کنندۀ رقیۀ شرعی میشود، عبارتند از:

 • ساحر و کاهن و شعبده باز از اسم مریض و اسم مادرش سئوال میکنند، در حالیکه مسلمان نیک و راقی که مریض را رقیه میکند، اصلاً به نام مریض و اسم مادرش کاری ندارد، چون خلاف سنت و شرع است. جادوگرانی که اسم و اسم مادر را میپرسند، در شرک شان به اسفل السافلین رسیده اند و نزد شیطان و ابلیس مقام بلندی دارند.

جنیاتی که برای چنین ساحران کار میکنند، از خاندان عفریت بوده، حاجتی به لباس، موی سر و چیزی از شخص مسحور ندارد و از طریق نام و نام مادرش او را پیدا و سحر را در او میدمند.

 • گرفتن نشانه هایی از مریض، مانند موی سر، قسمتی از لباس، قد و اندازۀ لباس، و موارد دیگر، همه از خصوصیات یک ساحر و جادوگر است، نه راقی و ملای نیک.
 • جادوگر و ساحر، از مریض درخواست ذبح حیوان بخصوصی با صفات مشخصی را میکند، و دستور مخلوط کردن قسمت هایی بدن با خون حیوان ذبح شده میکند. دلیلش این است که شیاطین و جنیات شریر از او میخواهند تا بنام ابلیس چیزی را قربانی کند، تا جنیات دیگر برای انجام کار های شیطانی وی نزدش بیایند.

ساحر، مشتری را به ذبح یک حیوان خاص، در یک محل گوشه و خاصی دستور میدهد، و از او میخواهد تا خون حیوان را در فلان سنگ و یا تنۀ درختی (در یک محل خاصی که معمولاً مرکز چشمدید و شاهدی شیاطین برای ملاحظۀ قربانی است) بریزد تا سبب خوشنودی یکی از تاجداران شیاطین شود، که در آن صورت جنیات شریر دیگری را که زیر دست آن شیطان کار میکند، به امر وی بگمارد.

 • نوشتن کلمات طلسم یا حروف قطعه قطعه در سحر. یک جادوگر و کاهن بنام تعویذ، شکلک ها و شماره های مثلث نما، دایره شکل، ستاره مانند، و غیره اشکال هندسی را در جدول های خاصی مینویسد، و حتی آیات قرآن را قطع و معکوس با آن خلط کرده، بعضی سوره ها را سرچپه مینویسد و در طوماری به مشتری تقدیم میکند. معمولاً این طومارها در تکه و یا چرم، و یا پوشش نقره جابجا شده، در داخل آن سیگنال های خاصی برای طلب کردن و صدا زدنِ جنیاتِ شریر و شیطان صفت گنجانیده شده است.

این سیگنال ها بشکل شفری و کود ( ارقام، شماره ها، سمبول ها، و الفاظ سرچپه و معکوس) در طومار نوشته شده، به مشتری و یا بیمار، توسط جادوگر داده میشود، و برایش میگوید تا آن را در گردن، و یا بازویش ببندد، و یا آن را در زیر بالشتش بگذارد بخوابد.

 • در بعضی حالات ساحر، الفاظ قرآنی، اسمای بعضی پیامبران، و یا اسمای صحابه را با ارقام، سمبول ها و شکلک ها پی هم در جدول، و یا بدون جدول مینویسد تا مریض و یا مشتری را فریب دهد، همینکه او طومار را اگر کدام موقعی باز کند و ببیند، چنان گمان کند که این طومار از یک عالم و ملای نیکو کاری به او داده شده است، در حالیکه وی با آویزان کردن این طومار در گردنش، جنیاتِ پلید و نجس (شیاطین خبیث و خبیثه) را در خانه اش با سیگنال های خاصی صدا میزند.
 • نوشتنِ رموز و کود های ابلیس پرستان در کاغذ بشکل یک ستارۀ پنج کناره دار، که بنام طلسم شیطانی یاد میشود، و تقدیم آن به مشتری یا بیمار.
 • جادوگر به بیمار یا مشتری که به او مراجعه میکند، یک شی و یا چیز انتیک و تاریخی را میدهد تا آن را در یک جای خاصی دفن کند.
 • جادوگر به مشتری و یا بیمار پارچه های خورد شده و پاره شدۀ کاغذ و یک نوع چوب را میدهد تا آن را به آتش بیافگند، و آن را در خانه دود کند. معمولاً این پارچه های خورد شده و پاره شدۀ آیات قرآن کریم است که بمشتری آن را برای دود کردن میدهد تا شیاطین را خوشحال و راضی سازد و امر او را با به آتش کشیدن آن، انجام دهند.
 • ساحر، دندان و پوست خشکیدۀ حیوانی را به مشتری و یا بیمار میدهد که معمولاً ( پوست روباه، گرگ و شغال) است، تا آن را همیشه با خودش در جیبش حمل کند، و نیز یک بندِ سیاه رنگ و مهره هائی (مانندتسبیح) را برایش میدهد تا در موترش آن را آویزان کند.
 • ساحر و یا جادوگر، یک لباس خاصی را به بیمار و یا مشتری میدهد تا آن را در مواقع و روزهای خاصی به تن کند. در این لباس، طلسم ها و جادوهای بشکل طومار دوخته و جابجا شده است، تا شیاطین را در اطراف او بخواند و حاضر کند.
 • ساحر یک انگشتری که در آن طلسم شده است، و یا یک قفلی که کلیدش در آن وصل است و در اطراف آن طلسم و جادو جابجا شده است، با بعضی اشیای دیگر تقدیم میکند.
 • با کلام غیر مفهوم و نا تمام حرف میزند. در وقت دم کردن، الفاظ خاصی را بزبان می آورد که برای شنونده مفهومی ارائه نمیکند، ولی اینها همه سیگنال های به جنیاتِ شریر است تا آنها راحاضر کرده، مشتری را به او نشان بدهد، و آن چیزی که مشتری میخواهد، به جنیاتِ خبیث و شریر دیکته کند. در لابلای گفتارش کلمات شرک آمیز و عبادات شرک آمیزی را به شیطان تقدیم میکند. جنیاتِ شریر، در آن موقع حاضر شده، چهره، مو، بو، قد، قامت و حتی کسی که با آن شخص (مشتری یا مریض) به نزد تعویذ گر و یا ساحر مراجعه کرده نشانی و تعقیب کنند، و کار او را از طریق طلسم های شیطانی تحویل بگیرند.
 • ساحر، چیزی را به مشتری میدهد که در زمین دفن کند یا در منزل مخفی نماید، برایش میگوید تا آن را در فلان وقت و فلان زمان دفن کند و بالای آن، فلان چیز ها را بگذارد.
 • به وسیلۀ معلومات مخصوص از زندگی مریض خبر میدهند. ساحرانِ مشرک، کافر و بد بخت هستند و چیزی از غیب نمیدانند، بلکه با احضار جنیات، در مقابل مشتری، با جنِ قرین آن شخص تماس میگیرند. با هر انسان، در روزی که تولد میشوند یک جنِ قرین و یک مَلَک همراه است. ساحران به کمک جنیات شریر، با جنِ قرینِ شخص تماس گرفته از زندگی او جویای احوال میشوند، در حالیکه مشتری فکر میکند، آنها غیب را میدانند. تصدیق کردن این همه احوال کفر و شرک است، چون غیب را غیر از ذات پاک الله سبحانه و تعالی، هیچ کس دیگری نمیداند.
 • نمایان بودن نشانه های فسق در جادوگران و ساحران مثل تراشیدن ریش، خیلی دراز بودن لباس، دراز کردن سبیل ها و تنبلی در شرکت کردن در نماز جماعت است. در این مورد نشانه های زیادی غیر از این وجود دارد.

اما، بعضی از این منافقین ریش ها را دراز میگذارند و عمامه بر سر گذاشته چنان ریا میکنند، گویا انسان مسلمان و نیکوئی است، مانند آغای تایمنی که اراکین دولتی برای بدست آوردنِ دلِ سردمداران بلند رتبۀ حکومت نزد او مراجعه میکنند تا رتبه های خوبی را اشغال نمایند و یا دل های مُرده و جن زدۀ سردمداران را با سحر و جادو نرم سازند.

 • به مشتری چیز های را برای دود کردن و یا برای نوشیدن و خوردن میدهند و از مشتری طلب پول میکنند، در حالیکه کسی که رقیۀ شرعی میکند از مسلمان طلب پول نمیکند، چون رسول کریم صلی الله علیه وسلم طلب پول در مقابل رقیه کردن را منع کرده اند.
 • جادوگران اشیای که در آن عرق و یا موی بدن مسحور باشد، از شما مطالبه میکند، مانند ( زیر پیراهنی، شانه، برس مو، برس دندان، زیر ازاری، جُوراب ها، دستمال دست، پلِ ریش مستعملِ شخص مسحور، و غیره)
 • ساحر و جادوگر از مریض و یا مشتری میخواهد تا برای یک مدت معینی با مردم نیامیزد، و کناره گیری کند، و خودش را در جاهای تاریک از انظار مردم برای یک مدت معینی کناره کند
 • ساحران، خودشان، معمولاً در یک اطاق تاریک بود و باش میکنند.
 • ساحران در محل کار شان از یک نوع بخور (موادی که بالای آتش گذاشته شده دود میکنند) که معمولاً حاوی عطور مختلف میباشد، استفاده میکنند. معمولاً هندوها از این نوع بخور نیز استفاده میکنند.

موارد بیست گانۀ فوق، تنها در جادوگران، ساحران، منجمین و کاهنان دیده میشود.

این جادوگران و کاهنان و منجمین، مشرک، کافر و واجب القتل هستند، چون برای رسیدن به ابلیس به قرآن اهانت کرده، بر اوراق کلام پاک ادرار و نجاست میکنند، و بعداً آن را پاره پاره کرده، بالایش پا میگذارند، و با شیاطین بالای آن میخوابند. این ملا های دروغین دجال صفت برای صدا زدن جنیات، یک قسمتی از وجود شان را خون میکنند، و آن خون را بر پیشانی شان مالیده برای شیطان سجده می کنند، تا شیطان از آنها راضی شده، به امور شان رسیدگی کند.

این عمل پلید، زشت و منکر را بنام (قصیده پخته کردن) یاد میکنند، و اکثریت مردم را نیز فریب داده، به آنها چنین وانمود کرده اند که قصیده پخته کردن کارِ اولیاء الله تعالی است، و انسان را به الله تعالی میرساند، در حالیکه در شریعت اسلامی چنین چیزی وجود ندارد و این همه کلاه گذاشتن ها عوام فریبی بیش نیست. حتی بعضی از عالمان دین نیز در مورد قصیده پخته کردن این دجال صفتان معلومات کافی ندارند و فریب این مکاران را خورده اند و آنها چنین میپندارند که قصیده پخته کردن کار فوق العاده ای است که هرکسی چنین کاری نمی تواند انجام دهد.

بلی!

هر کسی نمیتواند قصیده پخته کند، مگر فاسقین، فاجرین، انسانهای پلید، سگ صفت و واجب القتل که سر های شان را سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه با شمشیر بُرّان و بی مانندش قطع کرد و مردم را از شرِّ شان نجات داد.

در اخیر این مضمون لینک کلیپ ویدیوئی ساحر یمنی را که چگونه قصیده پخته میکرد تا به ابلیس نزدیک شود، و نیز شرح توبۀ نصوح او را خدمت شما عزیزان گنجانیده ام. کلیپ را حتماً مشاهده کنید، و ببینید چگونه این دجالان به امور شیطانی، مبادرت میورزند:

 

احادیث مربوط به مراجعه کردن نزد چنین اشخاص مشرک را در بخش های قبلی خدمت شما عزیزان پیشکش کردم که رفتن نزد این دجالان چهل روز عبادت مسلمان را ناقص میسازد، و بدتر از آن:

هر کسی نزد این دجالان مراجعه کند، و کار شان را تصدیق کند، کافر و مشرک میشوند.

 

نوشته: احمد عارفی

منبع: سایت دعوتگر

ویراستار: سایت اصلاح نت

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

معالجۀ مسنون ‏سحر و چشم بد – 8

قسم دوم: معالجهء سحر (بعد از وقوع): نوع اول: استخراج و ابطال سحر به طريقه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *