جادو و جادوگری

جادو، جادوگری، فال بینی، تعویذ و علاج آنها – 14

طریقه های دماندن سحر توسط جادوگر

بخش چهاردهم:

در بخش قبلی علامات ساحر و جادوگر، و راه های تفکیک آنها از دیگران را مورد بحث قرار دادیم، و ازبارگاه رب منان استدعا داریم تا امت بیدار شوند و نزد این دجالان مراجعه نکنند، و یک نهضت جوانان مسلمان تشکیل شود تا تخم این خبیث ها را از بیخ و بن برکنند.

قبل از اینکه در مورد باطل کردن سحر و جادو، ذریعۀ رقیۀ شرعی بحث کنیم، در این بخش در مورد انواع سحر، طریقه های دماندن سحر توسط جادوگر، آثار و علایم جن زدگی، طلسم، سحر، جادو، تماس ارواح خبیث با جسم انسان، حسد، کینه، چشم زخم و دیگر آثار جنیاتِ شریر را خدمت شما عزیزان پیشکش میکنم.

انواع ده گانۀ سحر:

 • سحر تفریق
 • سحر محبت
 • سحر تخیل
 • سحر جنون
 • سحر خمول و کَسَل
 • سحر هواتف
 • سحر امراض
 • سحر استحاضه (خون ریزی بیشتر از مدت حیض)
 • سحرِ ازهم پاشیدن زندگی زناشوئی و طلاق
 • سحر نفرت از همسر و بندش در جماع

 

 • نوع اول، سحرِ تفریق:

این نوع سحر توسط یک انسان خبیث که معمولاً یکی از اقارب و دوستانِ انسی مسحور است، و به جادوگر مراجعه میکند، صورت میگیرد. سحرِ تفریق جهت جنگ، نزاع، از هم پاشیدن محبت، و جدائی میان مادر و دختر و یا پسر، پدر و دختر و پسر، میان دو برادر، دو خواهر، دو دوست، دو شریک در کار، و برای ایجاد تفریق میان زن و شوهر با دخالت و احضار جنیات شریر توسط ساحر و جادوگر ملعون صورت میگیرد.

علامات سحر تفریق:

 1. محبت، دفعتاً به بغض و نفرت تبدیل میشود:

از جانبین، یکی بدون دلیل در مورد همسرش و یا (برادر، خواهر، مادر، رشته دار، دوست، و شریک) کینه میکند و از او نفرت کرده، در مورد همسرش ( و یا یکی از اقارب خانواده اش) به دیگران غیبت میکند، و او را در غیابش بد و بیراه میگوید. این حالت، اکثراً در زنان معمول است، و نفرت خویش را نسبت به شوهران شان پنهان کرده نمیتوانند، و با زنان دیگر آن را در میان میگذارند.

 1. بروز شک و شبهات میان جانبین:

میان زن و شوهر ( ویا دو اعضای خانواده) شک و شبهات پیدا شده، اکثراً زن بر شوهرش شک میکند، و در نوع معکوس آن، شوهر بالای زن شک و شبهات زیادی را وارد کرده، کار شان به جنگ و دعوا و تفرقه میرسد؛ به حدی که، بالای مسایل خیلی پیش پا افتاده جانبین خیلی عصبی شده، شک و شک بازی میان شان رو به افزایش می افگند. و همچنین شبهات و ایجاد شک میان دو اعضای خانواده نیز به همین منوال است.

 1. کله شخی، ضدّیّت، و عدم پذیرش:

از جانبین، هر دو به ستیز آمده، عذر و معذرت یکدیگر را نمیپذیرند، هریک میگوید که حق با من است.

اگر یکی از جانبین سر عذر را خم کند، دومی آن را نمیپذیرد، و خوش ندارد همسرش را ببخشد. و عین چیز میان دو عضو خانواده و دو شریک در کار نیز صورت گرفته، نزاع میان شان بالا میگیرد. جنِ شریری که در این سحر در بدن یکی از جانبین داخل میشود، یکی از شقی ترین جنیات است، و هدفش ایجاد تفرقه و زدودن محبت و دوستی است. ﴿البته بدون اِذنِ الله سبحانه و تعالی هیچ امری امکان پذیر نیست﴾.

 1. مسحور (چه مرد باشد یا زن) هیچ عملی را از جانب مقابل نمی پسندد، ولو یک عمل نیک و خوب هم باشد؛ جانب مقابل آن را زشت، بد و نامطبوع میپندارد، و با عملکرد آن خوش نمیشود. همسرش هر چه میکند، در نظرش بد و منفور می آید و هیچ عملی را از او خوش ندارد.

و به همین منوال ، دو اعضای نزدیک به یکدیگر در یک خانواده چنین عکس العملی را در مقابل یکدیگر از خود نشان میدهند. دو خواهر، یکی از هیچ عمل خواهر دیگرش خوشش نمی آید، ولو او برایش کار خوب و نیکی را انجام دهد، بهمین منوال، میان دو برادر، پدر و اطفال در خانواده ویا مادر و فرزندانش، وغیره.

 1. مسحور چنین میپندارد که همسرش خیلی بدشکل و بدقیافه است، در حالیکه حقیقت این است که: جنِ شریری را که ساحر در بدن مسحور روانه کرده است، باقیافۀ خشن و بدی در مقابل همسرش، و در کالبد مسحور ظاهر میشود، زمانیکه همسرش به او نگاه میکند، خیلی بدقیافه و بدشکل معلوم میشود. پس، خوش ندارد به او نگاه کند. و اگر مسحور شوهر باشد، در نظر خانمش بدقیافه و بدرنگ و اگر مسحور زن باشد، در چشمان شوهرش بدشکل معلوم میشود.

اگر مسحور پسر جوان در خانواده باشد، و او را در مقابل پدرش و یا برادرش سحر کرده باشند، از دیدن قیافۀ برادر، و یا پدر، و یا اگر جانب مقابل خواهر، و یا مادر باشد، نفرت میکند، و خوش ندارد به او نگاه کند. بار بار، در مقابل او قصد های ناسزا میکند، و بغض و کینه در رگ رگش جاگرفته، بی دلیل میخواهد به او صدمۀ وارد کند.

 1. مسحور (کسی که بالایش سحرشده) در جائیکه همسرش است خوشحال نیست. بدین معنی که زمانی در بیرون ازخانه است، خیلی خوشحال و سرِ حال است، اما بمجردی که بخانه پا میگذارد، بدخُلقی و بدقَلِقی اش در مقابل همسرش شروع میشود. بر هر چیزی ایراد میگیرد، و بهانه میپالد تا جنگ و نزاعی را برپا کند، ولی هر گاه از خانه بیرون میشود، دوباره خوش و خوشحال شده، حالتش بهتر میشود. و به همین منوال، اگر مسحور هر یکی از اعضای خانواده باشد، در موجودیت جانب مقابل در نزدیکش خوش نبوده، اظهار ناخوشی و ناپسندی میکند.
 2. جانبین (زن وشوهر و یا دو برادر، یا دوخواهر، یا پدر و دختر، و پدر و پسر یا دو دوست و شریک) در موضوعی اختلاف کرده، در اسباب آن غلو و اغراق میکنند. بدین معنی که موضوع خیلی ناچیز، پیش پا افتاده و کوچک است، و یا حتی هیچ حقیقتی ندارد، ولی یکی از طرفین، موضوع را خیلی جدی میگیرد، و در مورد بی اندازه غلو و اغراق میکند.

چگونگی واقع شدنِ سحر تفریق:

یک شخص ذلیل، پست و بی ایمان، که معمولاً یکی از اقارب و رشته دارانِ مسحور است، به جادوگر و ساحر مراجعه کرده، از جادوگر لعین مطالبۀ ایجاد تفرقه و جدائی میان زوجین و یا دوتن از اعضای خانواده را میکند. سپس، این جادوگرِ خبیث و ملعون از آن شخص ذلیل اسم مادر و اسم شوهر و یا اسم دو مسحور که دو برادر، دوخواهر، مادر و خواهر و یا پسر، پدر و دختر، و یا پدر و پسر را میپرسد. سپس جادوگرِ ملعون از آن شخص ذلیل مطالبۀ لباسی که در آن عرق مسحور باشد، را میکند. اگر لباسِ او را نتوانست تهیه کند، جادوگر در آب مخصوصی دم میکند، و از او میخواهد تا آب را در راهِ شخص مسحور بپاشد. هر گاه شخص از بالای آبی که در آن کلمات سحر دم شده است بگذرد، و اذکار صبح و اذکار شام را نخوانده باشد، و در خواندن اذکار تنبلی کرده، نمازهایش را درست و در وقتش ادأ نکرده باشد، سحر بر او غلبه کرده، در جهانِ سحر و جادو داخل شده، جنِّ شریری را که جادوگر بر او می گمارد، به آسانی میتواند در بدنش داخل شده، با افکار، خواب، عادات، سکنات، و عباداتِ او بازی کرده، در سینه اش وسوسه ها و شبهات را ایجاد و طرح کند.

دربعضی حالات، جادوگر، در بعضی از خوراکی ها و نوشیدنی ها، کلمات شیطانی و سحر را دم میکند و از آن شخص ذلیلی که به او مراجعه کرده مطالبۀ خوراندن ویا نوشیدن آن را بر مسحور میکند. اگر مسحور، شخص مؤمن، نماز خوان، خداترس، و پابند سنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم باشد، و اذکار وارده در سنت را که برای صبح و شام، بهترینِ آدم و عالم آن را برای نجاتِ امتش تجویز دیده اند روزانه ورد زبان کند، این سحر بالایش تأثیر نکرده، تقوا و ایمانش آن را باطل میکند. اما، در غیر آن سحر بر شخص، به امر الله سبحانه و تعالی تأثیر کرده، تفریق، بدبینی، بغض، کینه و عداوت در او ظاهر میشود.

مسلمان بایستی این را بداند که در هر حدیثِ مبارک حکمتی نهفته است که بایستی آن را از دل و جان بپذیرد و در عملکرد آن برای آرامش، رفاه و نجات از شرِّ فتنه های شیاطین بکوشد.

کمتر کسی را می بینیم که به اذکار صبح و شام طلائی اعتنائی کند، و آن را ورد زبان فرماید، مگر متأسفانه در عوض، به کلیپ های شیطانی خواننده ها و قوال ها، که سفیر های شیاطین اند، با دل و جان چنگ زده، اسباب نزول شیاطین را در وجود خویش فراهم کرده اند.

 

نوشته: احمد عارفی

منبع: سایت دعوتگر

ویراستار: سایت اصلاح نت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی