داستان امام مالك و جعفر بن سليمان

به جعفر بن سليمان پسر عموي منصور گفتند كه مالك بيعت شما را چيزي به حساب نمي آورد. جعفر عصباني شد و امام را طلبيد.

او را به زور آوردند. جعفر دستور داد لباسهاي او را بيرون كردند و بر بدن برهنه اش شلاق زدند. و دستش را چنان كشيدند كه از شانه در رفت و زير انواع شكنجه ها قرارش دادند كه بعد از آن خداوند ايشان را بلند مرتبه كرد و آوازه اش همه جا رسيد.

ابن جوزي در حوادث سال صد و چهل و هفت هجري آورده است كه به مالك بن انس هفتاد ضربه شلاق زدند به خاطر صدور فتوايي كه با منافع خليفه اصطكاك پيدا بود.

===========================

علما و حكام

تاليف: وحيد عبدالسلام بالی

Islahnet.com

یک دیدگاه