داستان طاووس و سليمان بن عبدالملك

طاووس و سليمان بن عبدالملك

روزي خليفه وقت، سليمان بن عبدالملك وارد مجلس طاووس شد. ايشان به خليفه توجهي ننمود. بعد از او پرسيدند: چرا به خليفه توجه ننمودي، پاسخ داد:

تا بفهمد كه خداوند بندگاني دارد كه به ملك و مال آنها رغبتي ندارند.

=======================

علما و حكام

تاليف: وحيد عبدالسلام بالی

Islahnet.com

 

یک دیدگاه