داستان مكحول و يزيد بن عبد الملك

تابعي بزرگوار مكحول عالم شام در مجلس درس خويش مشغول تدريس بود و گروهي از شاگردان مانند هميشه دور او نشسته بودند، ناگهان خليفه وقت يزيد بن عبدالملك شاهانه وارد شد، و در حلقه درس شركت كرد. شاگردان خواستند خود را عقب بكشند تا جايي براي خليفه باز كنند ولي شيخ اشاره كرد و گفت: بگذاريد تا تواضع را بياموزد. سير اعلام النبلاء  5/ 150

===========================

علما و حكام

تاليف: وحيد عبدالسلام بالی

Islahnet.com

یک دیدگاه