پاسخ به شبهات

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (1)

نویسنده: داکتر محمدالله صخره

سرآغاز:

آشنائی برایم لینک ویدیویی را فرستاد که  عبارت از بحثی در کدام برنامهء تلفزیون طلوع بود و متکلمی در آن جمعBlumen01چیزهای میگفت  و رو به جمعی که اکثراً خواهران با حجاب بودند از شیخ محمدغزالی نام میبرد وچنان وانمود میکرد که مرحوم غزالی عطف توجهی به حکومت داری مبتنی براصول اسلامی نداشته است واسلام را حصر در راهنمایی اخلاقی وتربیه میدیده است …

و از آنجائیکه با جامعهء کشورم معرفت عمیق دارم و از روان جوانان کشورم با خبرم و نحوهء قیل و قال ها میان آنان را میتوانم حدس بزنم و از ندرت تعمق و زود باوری در این شرائط کنونی آگاهم  و مهمتر از همه با رشته جویی که طی چند سال اخیر از سر نخ بعضی رسانه ها و نهاد ها و نحوهء سخن ها کرده ام  چنین دریافته ام که حالتِ عقیدتی جامعهء خود را بغرنج میبینم . گوشه گیر ترین اعتقاد ات و باورها واندیشه ها به نحوه های مختلفی بر روح و روان جامعه اثر گذاراند چه رسد به عقیدهء که به تعریف خود (هدی للعالمین) است و به گواهی دشمنانش طوفانی از نشاط و فعالیت و تأثیر بر جامعه است .بناءً دیدم که چنین برنامه های تلفیزیونی یا عمدا یا سهواً در فلک همان صحبت های میچرخند که  در قدم نخست در سایهء ابهام آفرینی ها و در قدم دوم  درسایهء از هیچ, مذهب آفریدن ها  و در قدم سوم در سایهء ایجاد شک و تردید ها و در قدم چهارم انصراف دادن خلائقی از اعتقاد و درقدم اخیر تسلیم و خضوع کامل به استعمار ها و ذوب هویت در آن دست به غرقانیدن آنانی که شناوریی در این رودِ پر از گرداب بلد نیستند پیش کرده اند . فلهذا لازم دیدم تا ملاحظاتی را به نحوهء جمع و ترتیب دهم که از اصل مسئله گره گشائی کند  مسئله یی که از سال 1924 به این سو استعمار رسماآنرا برای جوامع اسلامی نسخه داده است نسخه ی که جز منفعت نسخه دهنده و لاغریی روز افزون اسیر,ارمغان دیگری نداشت. این نسخه همانا نسخهء سکولاریزم در جوامع اسلامی است . همه میدانیم که چنین استعمارِ مستبد و چنین اسارت و چنین شرطِ دروغینِ رهایی اسیر, بگو مگو های بسیاری را بر صحائفِ سفید ایجاد کرده است. قلم های بسیاری رنگ ریخته اند یکی قلم دلهای اجیر که با زر و زورِ فراوان  برای  “دَو بالایی ها ” نوشتند و دیگری قلمِ دلهای زئیر که درگوشه های تبعید  در ورای میله های زندان درفاصله های کوتاه با اعدام در بستر پریشانی های روزگار  برای  اصل بها و کشف دفینه ها  نوشتند

طوطیی من مرغ زیرکسارِ من

ترجمانِ فکرت و اسرارِ من

..اقلامِ ارادتمندِ ادبگاه محبت بدون هیچ ناز و شوخیی در بابِ این مسئله بسیار نوشتند ونصوصِ واضح و صریح اسلامی را در بابتِ لزومِ حاکمیتِ اصول اسلامی بر رعیتِ مسلمان به بیان و شرح و تفسیر و تکثیر گرفتند. وچون تعریف سادهء سکولاریزمِ نسخه داده شده کنار زدنِ پای نصوص اسلامی ازهر گونه دخالتِ ارشادی و تقنینی در حکومت داری بود نصوصِ صریحِ اسلامی درمقابلِ نقیضِ خود صف آرائی کرد وداعیهء سکولاریزم درجوامع اسلامی را باطل شمرد و برمکتوبِ صفا و بقاءِ رسالت محمدی علی صاحبها افضل الصلوات و التسلیمات چنین مهر زد که(وَخَسِرَهُنالِکَ المُبطِلُون)”و زیان کار گردید آنجا إبطال ورزندگان” دقیقا هر صدای باطل انگاریی قیامِ پیامِ اسلام در ادوار تاریخ اگر چندی غُرِّیده است دیری نگذشته است که با رعیت بریده است.سبزه ها باز روئیدند گلها باز شگفتند  و احزاب شکستند

چیست خود الاّجق آن ترکمان

پیشِ پایی نرّه پیلانِ جهان

القصه  عرض دارم که منِ فقیر سرا پا تقصیر  باهمه تنبلی آدم بی تفاوتی نیستم همانطورکه کسانی دربستنِ بند بوتِ افکار استعمار بی تفاوت نیستند وهمانطورکه شوربختانه علمائی با وصف ان همه ارادت مردمی نسبت به آنان وداشتن صدای رسا وامکانات بی تفاوت اند. در نزد من اینکه چرا کسی به چنان مکتبی وچنان مذهبی وابسته است مطرح نیست.اما تلاش تحریف وکلاهبرداری مرفوض است. فلهذا با ذکر ملاحظات فوق خواستم سطوری را جمع و ترتیب دهم که در آن به ذکر نصوص شرعی در باب حاکمیت و شواهد آن نپرداختم زیرا ان موضوعِ طویل و معروف و مذکور در متون اسلامی است و مفکرینِ معاصرِ بسیاری نوشتند که از آن جمله مرحوم  شیخ محمد غزالی از جملهء قلم بدستان معروف بر علیه سکولاریزم معروف شده است لهذا خواستم این سطور را  زیر عنوانِ اصلیی آن “آنچه باید دانست” به شیوهء استدلالیی قدما در قالب بیان سپس اعتراض و سپس رد بنویسم تا خوش فهمتر آید و مفید تر و جدید تر واقع گردد وقصه گون باشد و سلسلهء سخن را با اشارهء به شیخ محد غزالی و منع قبول هر نوع تحریف در شأن وی آغاز کنم

قسمت اول

…..پس عرض دارم که عرصهء قلم شیخ محمدغزالی شعر وشاعری نبود که دروازهء خیال بندی بر وی را باز بگذاریم همچنان مشغولِ فروعات فقهی نبود که انرا اجتهاد بنامییم وی مرد نقلانی وعقلانی بود که عرصهء قلم خود را حکومت داری مبتنی بر اصول اسلامی نه حکومتداری مبتنی بر فروعات فقهی ساخته بود. پس اگر از تمرکز نسل جوان به تربیه ورهنمایی اخلاقی اسلام گفت مگر تلازمِ رهنمایی اخلاق و تربیه اسلامی در حکومتداری را نفی میکرد؟ هرگزنه.طرح مسائل بر دو نوع اند یا بر مبنای اولویات اند یا بر مبنای وجودِ ذاتیی مسائل .بلی ما هم معتقدیم که برای رسیدن به اصلِ مسائل نردبانِ اولویات را باید پیمود. به هر حال توضیح کوتاه من براین میچرخد که برای ما اسلامیان شخص محمد غزالی مطرح نیست بلکه دفاع ازهویتی مطرح است که صبح و شام مورد اماج است همانطور که برای تحریف کنندهء نظریات محمد غزالی و ابی الحسن ندوی شخص ان دو مطرح نیست که گل الود کردن آب وماهی گیری مطرح است. ماهی های که دهه هاست بادارهای زرد انرا شکم سیرمیزنند و برای آب گل الود کنندگان روماتیزم پای میماند

 یکی از موارد شناخت محمد غزالی برمیگردد به شناخت کسی بنام دکتر فرج فوده .دکتر فوده از تیورسن های معروف سکولاریزم جهان عرب بود وآراءِ معروفی داشت از جمله اینکه پردهء فرق بین زنا ومتعه خیلی نازک است و چون متعه زمانی وجود داشته است اکنون در سایهء تغییر اشکالی ندارد که برداشته شود.از جمله اینکه ابی بکر رض درجلب اجباری زکات به بیت المال مرتکب بدعت شد.ازجمله اینکه نیازی برای منع شراب ومنع لواط نیست زیرا بعضی خلفای اموی وعباسی مینوشیدند و بچه بازهم بودند.ازجمله اینکه قسمت اعظمِ تولید فقه اسلامی محصول اقوام فارس و ترک وهند است که پان عربیسم ازان برائت جوید وعوض را از غرب سراغ گیرد.فوده تلاش جدی میکرد که هفته نامه ها با نشر داستان ها وتصاویرجنسی تابو شکنی کنند ومتهم هم شد که مجالس عشرتی از ان قبیل را دائر میکند ولی والله اعلم. فوده ویارانش درمناظرهء مشهوری با شیخ محمد غزالی ودکتر یوسف قرضاوی در نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره در روزی که خاطراتش هنوز در ذهنم تداعی میکند شکست خوردند ودکتر قرضاوی هم با استلهام ازهمان روز کتابِ“اسلام وسکولاریزم رو در رو” را نوشت.از اینکه دکتاتورها به یک تیر چند فاخته میزنند فوده بعد از سفر به امریکا واسهام درتاسیس نهادِعیسویان مصر وتنش لفظی با شیخ جامع الازهر ترورشد وحکومت گروه جماعت اسلامی را مسئول ترور وی معرفی کرد ولی بسیاری حکومت را دخیل دانستند.شیخ محمد غزالی که حسنی مبارک وشاه فهد اورا احترام و سلطان برونای ازمریدانش بود ترور فوده را محکوم کرد ولی یادم میاید که بصراحت ارتداد را قرین انکار حکومتداری مبتنی بر اصول اسلامی توصیف کرد…

ادامه دارد…

بخشهای دیگری این مقاله

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (1)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (2)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (3)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (4)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (5)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (6)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (7)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (8)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (9)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (10)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (11)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی