پاسخ به شبهات

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (3)

نویسنده: داکتر محمدالله صخره

قسمت چهارم

انچه از قرائتِ نصوص ولابلای سیرت واز لابلای تحسین وتقبیحی که جمهورِ امت -اکثریت یا اکثریتِ قاطع- در قبالِ خلافت ها وسلطنت ها وامارت ها و ریاست های منسوب به اسلام داشته اند چنین نمودارمیشود که حکومتداری مبتنی بر اصول اسلامی با تعریفِ مبهمِ تیوکراسی وتعریفِ مبهمِ دمکراسی نا سازگار بوده و با حاکمیتِ ارستکراسی در تضاد است.جز اینکه حاکمیت ارستکراسی به نگهداریی قالبِ ظاهریی خود بسنده شود وحکومتداری را برای نظامِ مشروطه ی وا گذارد.

پس خلاصة القول میتوان گفت حکومتداری مبتنی بر اصول اسلامی حکومتِ مردم سالاری است که در چنین وضع,خلافی با میکانیزم های تضمین کنندهء مردم سالاری وجود ندارد. و در جوابِ انکه از انچه میگوییم در شگفت است میگوئیم مگر معقول است که به آیتِ(وشاورهم فی الأمر) باورداشت وبا میکانیزمِ عصریِ ایجاد مشورت قهر نمود؟ مگرمعقول است که عبد الرحمن ابن عوف در استخلافِ عثمان به مشورت زنان رجوع کند اما با نحوهء کنونی ان قهر نمائیم؟ مگر معقول است که اول خلفاء راشدین بر سبیلِ مشورت تعیین گردد ودومی بر سبیلِ وصیت و سومی بر سبیلِ انتخابِ نخبه و سپس نظر سنجی. و چهارمی بر سبیلِ انتخابِ جمهور. واز این ماجرا تعددِ میکانیزم را نفهمیم بلکه فقط اصطلاح – واژهء – خلیفه را بفهمیم؟

 اما برای تبیین مسئلهء مردم سالاری لازم است به تعریفِ ناقصِ حکومت داری اسلامی اشاره کنیم تا تعریفِ سلیم از“عکس” حاصل شود. این تعریفِ ناقص ریشه در دل تاریخ اسلام دارد و ازهمان آوان در تضاد با تعریفِ سلیم که تعریفِ جماعت بود قرارگرفت و در دراز نای تاریخِ جوامعِ اسلامی نظر به عوامل وعللی سر بدر کرد و این سر بدر کردن ها در مواردِ عدیدی درعبای نوشته ی وخطابه ی وتلاشِ مرفوضی باقی ماند وبر همین اساس صفتِ خوارجِ قدیم را میراث برد.

نخستین داعیهء حکومت طلبی خوارج با رفضِ إرجاعِ منازعه به حَکَمِیَت وتحکیم – داوریِ مستقل- گره خورد.

رضایتِ “صفَّین که یکی صفِ خلافت ودیگری صف بغاوت بود برتعیینِ دو داور مُتَمَثِل درعمرو ابن العاص و ابی موسی اشعری رضی الله عنهما بارز گشت. چنین رضایتی گرچند إحتکامِ عقلیی محض نبود بلکه طوریکه علی رضی الله عنه گفت ریشه در استنباط -بیرون اوردن معنی از لفظ. یا بیرون اوردن معنای بعید از معنای قریب- از آیتِ( فابعثوا حَکماً مّن اهلهِ وحَکماً مّن اهلها) داشت ولی نشانهء از قبول وتاسیسِ نهادِ مستقل از قوهء تنفیذیه بود. نهادی که همزمان با انتما به دو قطبِ مخالف قرار بود فرا تر از انتما برمبنای مبانی قانون اساسی – قرآن ونقلِ متواتر- عمل کند و با استنباط از آیتِ(فاصلحوا بینهما) بدون کودتایی دو قطبِ مخالف را خلعِ قدرت کنند و زمینهء تعیین امامی را در نتیجهء انتخاب فراهم سازند- خداوند از ابی موسی راضی باد وعمرو ابن العاص را مغفرت کند و به عنوان جملهء معترضه بگویم که شاید بسیاری وقتی موضوعات متعلق به اطاق های داوری بین المللی را در حقوق بین المللی خصوصی میخوانند شاید اگاه نباشند که دراکثرِ کتبِ فقه اسلامی فصلی یا بابی به عنوانِ تحکیم یا همان داوری اختصاص یافته است وفقهاءِ مسلمان قرن ها قبل از قانون دانان فعلی مجال اختصاصِ تحکیم را در معاملات مالی وقوانین خانواده منحصر کردند – .اما چرا خوارج بر علیه تحکیم شوریدند؟ ..سوالی که باشد به قسمت بعدی

قسمت پنجم

اما چرا خوارج برعلیه تحکیم شوریدند؟ زیرا عقدهء ظاهرگرایی ایشان انتقال به“قیاس” را نمپذیرفت .با عبور ازبعضِ نقاطِ درخورِ توجه و قابل عطفِ فقهِ خوارج در عرصهء نقشِ زن وتجویزِ خلافتِ برده وعدمِ حصرِ خلافت در قریش و احترامِ عمیق به اقلیت های غیر مسلمان برمبنای رعایتِ “میثاقِ امیر المؤمنین عمر“متباقی جنگ های بیش ازیک قرن آنان را میتوان وبالِ بزرگ بر پیکر دولت نو پای اسلام شمرد. شمشیرِ انان خلیفه ی در وزن ومنزلت علی را به شهادت رسانید و راه را برعصبیت بنی امیه هموار ساخت چنان هموار ساختنی که جنگ و جدال های خوارج با بنی امیه دیگر سود نداشت.آری این وبالِ بزرگ از کسانی صادر شد که تهجد خوانان شب و روزه دارانِ روز بودند و شعارِ (إن الحُکمُ إلاّ لله) سر میدادند.

آنچه مطلب مارا در اینجا به نقدِ حکومت طلبی خوارج گره میزند این است که خوارج اعترافی به حکومت مردم سالاری نداشتند درحالیکه معنای واقعهء تحکیم حلِّ منازعه از طریقِ مردم سالاری بود.درحکومت طلبی خوارج ارج و احترامی برای رأیِ اکثریت نبود.

چنین موروثِ خوارجی را قرن ها بعد گروه ها وفرقه های درجوامع اسلامی إرث بردند.

بیجا نیست اگرگفته شود شاید این موروث درسینهء این گروه ها وفرقه ها درسرحدِ یک امید وآرزوباقی میماند اما آنچه آنان را بی قرار برای تحققِ چنان آرزوساخت ظهورِ نسخه های ازحاکمیت های ما بعدِ استقلالِ ظاهری ممالک اسلامی بود.دراواسطِ قرنِ بیست میلادی به بعد که إشغال فلسطین میان چنگالِ اسرائل وپشتیبانی قدرت های بزرگ ازاسرائل وشکست ذلت بار ارتش های پان عربیزم بعثی وناصری قرار داشت انگیزهء بعثِ جدید درمیانِ امت مسلمان موج میزد.بذرِاین بعث جدید را که سید جمال الدین افغانی کاشته بود شاگردانش امثال محمد عبده و رشید رضا و منفلوطی وشاگرد بالواسطه اش حسن البنا آب دادند اما استعمار که چنگال زور را برای بلعیدن و کیسه زر را برای فریبیدن قلاب ساخته بود محو چنین بعث را که خود را درقالب نهضت درگوشه وکنارِ جهانِ اسلام ریخته بود در صدراولویاتِ خود قرار داد وسوگند خورد که دیگر برای امتی که توانست شاهان حملات صلیبی,شاهِ انگلیس ریچارد دل شیر,وشاه فرانسه لویس نهم را درفاصلهء کمتر ازیک قرن اسیر کند اجازهء قیام ندهد.سرانجام در نیمهء اخیرِ قرنِ گذشته موجی ازکودتاهای متعاقب کشورهای بسیاری را فرا گرفت کشوری در یک شبانه روز جامهء حاکمیت جدید را میپوشید وعقیدهء جدید را از رادیو اعلام میکرد و پرچم جدید را میافراشت.چنین روند حاکمیت گروه های را که دور اندیشی نهضت را سستی میپنداشتند وفقه اولویات نهضت را دنباله روی میشمردند واداشت تا دور ازمصالحِ امت و ملت ها گهی دست به لفاظی وگهی دست به خفاشی زنند تا گویا بسان کودتا های استعمار آورده قدرتی را تصاحب کرده باشند.واین نحوه خلافِ مردم سالاری بود

 اینجا به این سؤال میرسیم که آیا مردم سالاری شیوهء سلیمِ حکومتداری اسلامی است؟ بلی .نه فقط بر این اساس که در قبالِ آیتِ (وشاورهم فی الامر) قرار میگیریم بلکه نیز بر این اساس که شیوهء مردم سالاری درتعیینِ أهل حل وعقد از راه انتخابات مؤثر است نه از راه انتصابات .همانگونه که دولتی مانند امریکا در انتخابِ اهل حل وعقد خودش-مجلس سنا- از طریق مردم سالاری موفق بوده است. در راستای اثباتِ اینکه تلازمِ شرعی و عقلی و عرفی میان مردم سالاری وحکومتداری مبتنی بر اصول اسلامی نهفته است مواجه سؤالِ معروفی میشویم که در قسمت بعدی به آن میپردازیم.

ادامه دارد…

بخشهای دیگری این مقاله

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (1)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (2)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (3)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (4)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (5)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (6)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (7)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (8)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (9)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (10)

سکولاریزم..شُبُهات و ردود (11)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
خرید مدرک دیپلم خرید مدرک فوق دیپلم خرید مدرک لیسانس خرید مدرک دکتری خرید مدرک خرید مدرک دانشگاهی قانونی خرید مدرک دانشگاهی مدرک دانشگاهی قانونی مدرک دانشگاهی خرید مدرک معتبر خرید مدرک معتبر دانشگاهی مدرک معتبر مدرک معتبر دانشگاهی مدرک تحصیلی معتبر چگونه مدرک تحصیلی بگیریم از کجا مدرک تحصیلی بگیریم قیمت مدرک تحصیلی سایت خرید مدرک تحصیلی