فکر و دعوت

مادی‌گرایی یکی از بزرگترین عامل الحاد

دوصد سال قبل مشکل الحاد تابه این اندازه فراگیرودامنه دار نبوده واین همه وسائل تبلیغاتی ومادی رادراختیارنداشت اما در دوقرن اخیر عوامل زیادی به وجود آمد که باعث تبدیل شدن الحاد به یک نظام عام گردید. بزرگترین اسباب وعوامل نشرهمگانی وفراگیرالحاد قراردیل است:

1ـ کلیسا
راهبان وکشیشان باداخل ورائج نمودن انواع واقسام خرافات و عقائد باطل درزمره عقائد دینی شان کلیسا را گاهی سبب مستقیم وگاهی هم غیرمستقیم در نشرالحاد زندقه ، کفر و انکار از وجود خدا قراردادند آنها هرخرافهء را که خواستند درجمله عقائد و باورهای انکارناپذیری دینی درج کردند همانند بلند بردن حضرت عیسی از مرتبه انسانی به مرتبه خدا، تفکربدار آویختن آن حضرت وهزاران خرافه دیگر در مورد زمین، کائنات و زندگی که اکثراً پایه های ثابت علمی نداشتند ـ کلیسا آخرین نظریات علمی آن عصر در باره کائنات،زمین، انسان وغیره را داخل عقائد دینی کرده دروازه هرگونه خدش وتنقید ومناظره و یا هم چرا گفتن در موردآن نظریات وآراء رابسته کرد راهبان کوچکترین بی اخلاصی وشک دراین نظریات را کفر آشکار و خط قرمزی اعلان کردندکه هیچکس نباید ازآن بگذرد. همزمان با آغاز نهضت علمی اروپا دانشمندان حقائق ونظریات جدید ومتفاوت را درباره زمین، کائنات وانسان کشف کردند.چون این نظریات با آراء مقدس شمرده شده توسط رجال کلیسا مخالفت داشت راهبان وکشیشان کلیسا شدیدا ودراوج قساوت وسنگدلی با نهضت علمی وحاملان آن به مقاومت پرداخته ویکسره اکتشافات جدید را انکارکردند.آنها معتقدین وباورمندان به حقائق تازه کشف شده را کافر و زندیق قرارداده و از حکام آن عصر که کاملاً تحت سیطره رجال دینی کلیسا بودند تقاضا کردند تا باورمندان ومکتشفین نظریات جدید را قتل نموده وبه آتش بکشانند به این شکل علما ودانشمندان که خلاف باورهای علمی کلیسا نظریه ها علمی رابه اثبات رسانده ودراین راه درد آور قدم نهادند باانواع مصائب روبروشده وبه ملیون ها تن زندگی شانرا ازدست دادند. امانهضت علمی واکتشافات آن متوقف نشده روزبه روز دانشمندان دلائل واضح وآشکار رادراثبات نظریات خود وابطال نظریات کلیسا تقدیم میکردند این نهضت علمی با فداکاری های کم نظیری که ازخودتبارزداد هر روزکلیسا را یک قدم به عقب رانده ونهایتاً شکست رابرجبین آن حک کرد.

دراین نبرد خون بار علما که مظهر تقدم طلبی وماده گرایی بودند برراهبان ورجال دینی کلیساکه نماد ایمان به غیب وباوربه الهیات پنداشته میشدند غلبه وچیرگی یافتند درفرایند این امر اذهان عامه بطرف علم مادی متوجه شده آنرا، راه نجات ازتمام بلاها، حامل سعادت،آرامی وقوت جامعه دانستند، این روند آنها را نسبت به رجال دینی کلیساء بشک آورده باعث شدکه مردم عوام به اسرار و بداخلاقیهای راهبان وراهبات درداخل کلیسا مطلع شوند. فاجعه خیلی أسفناک بود ومردم ازچنک کلیسا بصفت یک شاخصه دینی خلاصی جستجومیکردند.حقد ونفرتی که به وجود آمده بود مردم اروپا را نه تنها ازکلیسا به عنوان نماد دینی یا از مسحیت بصفت یک دین گریزان کرد بلکه سبب بوجود آمدن یک حرکت دین ستیزی وکراهیت عمومی درمیان مردم نسبت به هرآنچه که به دین پیوند دارد و هر عقیده که به غیبیات باورمند است شد . اذهان عامه همه ای مظاهردینی را مکروه دانسته پیغبران ورسالات الهی را به باد تکذیب گرفتند که به این ترتیب اولین موج ازاموج عالمی الحاد بروزکرد.

2ـ مظالم سرمایه داری
هنوزسیطره کلیسا بالای مردم ودرنظام اجتماعی باقی بود که صنعت مکان زراعت راگرفت، خان سالاران به طرف صنعت روی آورده وشرکت های بزرگ صنعتی را تصاحب نموده ثروات زیاد رابه دست آوردند.آنها کارگران را باتمام وحشت وظلم بکارگماریده وازثمره کارآنها شکم پروری میکردند. به این اساس ظلم وحق تلفی به یک پدیده همگانی مبدل شد طبقات مختلف سرمایه داران نسبت به این کارگران مظلوم وفقیر طامع شده وبه آنها چشم دوختن تاچگونه آن مظلومین را دراختیارخود گرفته وازآنان بهره کشی نمایند. سکوت رجال دینی درمقابل این ظلم وبعضاً همکاری آنان باسرمایه داران یکی دیگرازاسباب نشر الحاد دین ستیزی شک دروجود خداواتهام دین به مساعدت ظلم یاهم ناتوانی آن درتقدیم یک طرح وبرنامه کامل برای حل مشکلات انسان درروی زمین گردید.madi-gerayee
چون کلیسا کدام راه حل به این مشکل انسانی نداشت و از تقدیم آن عاجز ماند عقائد دینی اززندگی عملی جامعه عقب رانده شده واینگونه ثابت شدکه گویا دین توانائ حل مشکلات انسانها را ندارد وبنی آدم باید خود به حسابشان طبق عقل خود برسند این هم یکی دیگرازمهم ترین أسباب نشربی دینی والحاد درسراسرعالم بشمارمیرود.

3ـ پیدایش نظام های اقتصادی کفری
سومین عامل که درنشرالحاد به حد قابل ملاحظه ای مساعدت کرد بوجود آمدن نظام های اقتصادی کفری کمونیزم بود که تفکرمنسجم آنرا کارل مارکس یهودی ارائه کرد با وجودی که این نظام ازمجرای اقتصادی بوجود آمده هدف خود را معالجه مظالم سرمایه داری فردی وسیطره برجامعه اشتراکی اعلان کرد که درآن همه مردم حسب توانشان زحمت کشیده وفقط به اندازه ضروت زندگی شان مزد به دست میآوردند ولی سردمداران این نظام آنرا صبغه ورنگ عقیدتی داده ودیگرمسائل را برآن افزودند ازجمله باورهای که اعلان کردند این بودکه زندگی ماانسانها یک زندگی مادی بوده نه روحی وجود دارد نه بعث بعد ازموت نه خدایی ونه زندگی غیرازاین ـ کمونیزم را عقیده بران است که انسانها اززمانیکه به وجود آمدن هدف ومرام جزبه دست آوردن مصالح مادی ندارند ازنظرکمونیزم دین در هر زمان اختراع ثروتمندان بوده تا با مقید کردن انسانهای دیگر در چوکات امانت داری، عفت، تقوی مصالح خود را تأمین کنند کمونستها اعلان کردند که پیغبران دجالین بیش نبودند ـ العیاذ بالله ـ که با نشر ادیان خود اذهان مردم را تدخیرکردند وآنها را طعمه ظلم قراردادند.

به این ترتیب این نظام بافلسفه ئ که آورد موج جدید و شدید دیگر از الحاد را بنشرسپرد چون کمونیزم دفاع ازمظلومین را داعیه خود قرارداده بود، توده های زیادی را به خود جلب کرده وبه آنها تلقین کرد که از مصالحشان دفاع کرده و به امورشان رسیدگی میکند فقراء ومظلومین که اکثریت جوامع را تشکیل میدهند به این تفکر لبیک گفته باورها عقیدتی آنرا قبول کردند وبه این اساس کمونیزم شدید ترین موج الحاد را باخودآورد.
این چنین الحاد وکفر با این نظام اقتصادی جدید نشرشد وبزرگترین پیروزی که دعوت کمونیزم بدست آورد برپای انقلاب بورژوائی و بدست گرفتن حکم در روسیه همراه با نابود کردن أدیان، نشرالحاد و انتشار آن بصفت یک عقیده جهانی بود. چون کمونستان آینده عالم را درسیطره خود پنداشته انقلاب خونین وتشدد را، راه نشر تفکرکمونیزم میدانستند سریعا درگوشه گوشه جهان انقلا بهای خونین را برپاکرده وباتحولات جبری تودهای مردم را بسوی الحاد سوق داند. آنچنان که در کشورهای اسلامی اتحاد شوروی، روسیه چین وغیره کشورها به قوع پیوست وتا این دم موج دیگری الحاد که از عقیده کمونیزم سرچشمه گرفته بود، در سراسر در عالم نشرمیشود.
عقیده الحادی کمونیزم اکنون باتمام حدت وشدت درکشورهای اسلامی وعربی نشروبرای آن تبلیغ صورت میگرد.

4ـ مادی گرایی
چهارمین سبب که مردمرا بطرف انکاربه وجود خدا،ورفتن بسوی الحاد تشویق کرد یکجایی قوت مادی با الحادبود، وآن زمانی صورت پذرفت که مردم به این باورافتیدند که اروپا تاوقتیکه به عقائد دینی پشت پا نزده وازبند دین خود را رها نکرد به قدرت مادی نرسیده واین همه اسرار زندگی وکائنات را کشف نکرد همچنان دولت چون روسیه تا این که اعلان الحاد نکرد به دولت عظیم مبدل نشده وصاحب قوت نگردید مردم بامشاهده دولت های متمسک به دین درحالت عقب ماندگی وضعف صنعتی گمان کردند که الحاد وکفرسبب اصلی بدست آوردن قوت وعلم است، دین درنظرآنها معنای عقب ماند گی رابخود گرفت، وچون علم مادی آثار و علائم آشکار خود را با ایجاد تسهیلات درزندگی انسان وبوجود آوردن رفاه جسمی برای اونمایان کرد گروهای مردم ازعقائد دینی گذشته وبه علم مادی همانندیک خدائی قادرکه میتواند مشکلات آنهاراحل کرده وحتی دامنه قدرت تسخیرآنهارا تا مهتاب توسعه بدهد ایمان آوردند. واین چنین یکجائی قوت مادی واکتشافات جدید مردم عوام رافریفته مظاهرفریبنده خود کرده فقط به اساس همین گمان سطحی که گویا دین دشمن علم ویاهم علم وپیشرفت ثمره الحاد است آنهاراگروه گروه به طرف کفر و الحاد رهبری کرد.

5 ـ شکست جهان اسلام درمقابل هجوم اروپا
زمانیکه اروپائیان صاحب قوت مادی شدند ماشین را اختراع واستفاده کرده شرکت های تولیدی را بناکردند متوجه کشورهای جهان برای فروش کالاهای تجاری وبدست آوردن مواد خام لازم برای صنعت ازاین کشورهاشدند.
چون کشورهای غربی همیشه بدنبال مواد خام مورد ضرورتشان بانازلترین قیمت وحتی رایگان بوده اند بناً دراین راه قوت نظامی خود را استفاده کرده وجهان اسلام را که درعقب ماندگی، فقر و ضعف عسکری وسیاسی قرار داشت مورد تاخت وتاز قرار دادند که مسلمانان در مقابل هجوم استعماری غرب مقاومت طویل کرده نتوانستند واین شکستی که درمجال عسکری نصیب مسلمانان شد أثربس عظیم وتکاندهنده ای را متوجه عقائد اسلامی کرد مستمعرین اروپائی بذر الحاد را درکشورهای اسلامی پاشیدند ومسلمانان شروع کردندبه تقلیدکردن اروپائی ها در عادات وأخلاق آنها و چه بسا از مسلمانان که به عقائد الحادی گرویدند به این گمان که اروپا ئی ها تا این که دین را رد وانکار نکردند به این توانایی وقدرت نرسیدند. این خطاء بزرگ فکری که هیچ اساس علمی وهم تاریخی ندارد سبب دیگری نشر الحاد به پیمانه وسیع گردید.

6 ـ زندگی نوین ومناظر تمدن معاصر
علم مادی دروازهای بس سترگ ازآسود گی های جسمی، تجلل وفخرفروشی وتجمل گرائی را بروی مردم بازکرد. موترهای تیزرفتار، طیاره های غول پیکر، ریل های بینظیر وسائل ارتباطی وراحت طلبی، هوتل ها وقهوه خانه های فاخر، کالاهای خفیف وغیره أسباب برای رفاه انسان بوجود آمد تا اندازه که کسی این وسائل واستفاده ازآنها را استمتاع ازندگی وغرق شدن درشهوات ولذائذ دنیائی نمیدانستند وچون دین از اسراف وزیاده روی منع کرده وبه اعتدال ومیانه روی امرمیکند. لذت جویی حرام چون شرب شراب، زنا وفحشاء را أساساً رد میکند بناً مردم که ازحکمت امرالهی درحدود مشخصه دین بی خبر بوده ازآن اطلاع نداشتند تمام حدود دین را قیوداتی دیدند فراه راه لذت های زندگی وآزادی خود.آنها دین ر امانع لذائذ وشهوات خود قلمداد کرده وازآن فاصله گرفتند هرکه به این طبقه از مردم ازموعظه های دینی یاد میکرد یاهم ازآتش دوزخ آنها را برحذر داشته ووعده های بهشت را بدانها ذکر میکرد باکراهیت وبد بینی شان سردچار میگردید، درنتیجهء این امر، عقائد وباورهای دینی تدریجا جای خودرا درجامعه به افکاری الحادی وماده پرستی رهاکرد.

7- دبدبۀ زندگی
حرکت سرسام آورمردم به طرف خوشگذرانی ولذت جوئ ازتمام مظاهرتمدن غربی سبب اشتغال بیش ازحد آنها به این أسباب گردید.أسباب ووسائل جدید که درزندگی انسانها روی کارآمد أثرشگرف خود را بالای أذهان انسانها وارد کرده وآنها را ازهمه چیزحتی ازخود شا ن غافل کرد. کارگران برای بدست آوردن مزد که لازمه خریداری این همه وسائل آسودگی باشد أوقات مشغولیت خود ر اافزودند تاخانه شان صاحب ماشین کالاشوئی یخچال،موتروغیره أسباب راحت طلبی باشد وچون عمل مرد خانه به تنهائی جواب گوی این همه نیازمندی ها ثابت نشد مادرخانه نیز، راهی کار خانه و شرکت تجاری گردید تا باتولید مادی همسرش را دربرآورده کردن مطلوب یاری رساند.واین چنین زندگی متمدن انسانهارامشغول بدست آوردن متاع مادی کرده شب وروزآنهارا بخود اختصاص داد تاجائی که دیگر این گونه آدم ها یک لحظه فرصت تفکردرمورد خود جهان وغیره امورراپیدانمی کردند نظام خانواده ها به سردی گرائید وهمه أفکار و اذهان بطرف مصنع وتولیدمادی متوجه گردید در این طلاطم بی ساحل کسی به سولات بنیادی زندگی توجه نکرده وازخود نپرسیدند که این جهان راکی خلق کرده؟ ماراکی خلق کرده؟چراخلق کرده؟به کجا خواهیم رفت؟ آیااین جهان رانهایتی است؟ وآیاجهان آغازی داشته ؟ چراعده ئی فقیروعده ئی گدااند؟ چراکسی ظالم ودیگری مظلوم یکی قاتل ودیگری مقتول اند؟ چرااین وچراآن دیگر ؟ همه این سوال های که انسان را به خداپرستی وتوحید راهنمائ میکند ازأذهان مردم دورماند.
انسان معاصرتباه شده است چون دبدبه شا ن وشوکت زندگی مادی همه هست وبود آنرا به یغماوتاراج میبرد واین بیچاره حیران سرگردان به آسودگی روحی نمیرسید وای به حال این عزیزآدم حوا !
این بود أسباب وعوامل عمدهء که سبب پدید آمدن پدیده الحاد وانتشارگسترده آن درسراسرجهان گردید،اکنون تأثیرات ونتائج الحاد، رادرزندگی بنی آدم به بررسی میگریم.

از کتاب: الحادپدیده الحاد(کتاب+دانلود)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن