خانه / مطالب ویژه / نابترین سخنان کوتاه (24)

نابترین سخنان کوتاه (24)

1151. فساد و تباهی آخر این امت اصلاح نمی شود، مگر به وسیلهء آنچه که اوّل این امت بدان اصلاح شد.

 1. دامن خوشبختی ها همیشه با سختی ها وابسته است، اگر کسی توان تحمّل سختی ها را نداشته باشد هرگز با خوشبختی هم آغوش نخواهد شد.
 2. وقتی خداوند دری را می بندد، اصرار به کوبیدنش نکنید، شاید آنچه در پشت آن است، به نفع شما نباشد.
 3. به جان خودت برس! خود ت خودت را بساز، وگر نه دیگران به تو شکل می دهند.
 4. باری که الله متعال بر دوش انسانها می نهد آنقدر نیست که کمرشکن باشد، فقط آنقدر است که زانوها را خم می کند تا به سجده او آماده گردیم.
 5. نخستین مرتبهء جهاد، انکار منکر در دل است و بلندترین مرتبه آن، جنگیدن در راه الله.
 6. سادگی، تلاوت، نماز، سربازی و اخلاق، با تمام وجود این آموزش ها را فرا بگیر، وگر نه در صفوف باز نشسته ها برای تنبل ها و بیهوده کاران جا فراخ است.
 7. مأیوس مباش، زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری، قفل را بگشاید.
 8. شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
 9. یگانه راه، برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که او را تقسیمش کنیم.
 10. نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی نشانهء کم فهمی است.
 11. آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند.
 12. در دنیا جای کافی برای همه هست، پس بجای اینکه جای کس دیگری را بگیری، سعی کن جای خودت را پیدا کنی.
 13. گرچه در شاخ جوانی برگ و بار دیگر است *** دل اگر باشد جوان پیری بهار دیگر است
 14. گر جوانان را بود از دینداری فخر و شرف *** با خدا بودن برایش افتخار دیگر است.
 15. ما به عنوان یک جریان مردمی که بر اساس باورهای اسلامی در جامعه فعالیت می نماییم تنظیف و مراقبت از محیط زیست و سرسبزی آن جزئی از آموزه های دینی ما بوده و ما مکلف هستیم آنرا ترویج دهیم.
 16. افراد موفق معمولاً مشکلات را امری گذرا می دانند.
 17. برخیز ای جوان، هنگامه ی به پا کن *** تاریخ یاد رفته از نو بیا بنا کن

ای وارث پیامبر، ای یادگار صدیق *** با ذوالفقار حیدر، دشمن همه فنا کن.

 1. موفقیت مجموعه ای تلاش های کوچک است که هر روز بدون وقفه تکرار می شوند.
 2. عقیدهء اسلامی عقیدهء توحیدی است که در انسان بذر آزادگی، کرامت و سربلندی افشانده و فروتنی و تعظیم در برابر غیر خدا را کفر و ظلم قلمداد کرده است.
 3. ﺍﮔﺮﻣﻐﺰﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﺟﻬﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ . . .
 4. ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻮﻗﻊ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . . .
 5. ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿـــﺸﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﮑﻨﺎﺳﻬﺎ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨد. ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺭﺯﺷﺖ ﺑﺎﻻ‌ ﺭﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﺑﺎﺵ…..!!
 6. ﺍﺯ ﻣــﺮﮒ ﻧﺘﺮﺳﯿـــﺪ ! ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻧــــﺪﻩ ﺍﯾﺪ، ﭼـــﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻤﺎ چیزی ﺑــــﻨﺎﻡ ﺍﻧــــﺴﺎﻧﯿـــﺖ ﺑﻤﯿــﺮد!
 7. ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻬﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﻓﺼﻠﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ!!!!!!!!
 8. ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ…ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺳﺮﯾﺎﻝ، ﻭ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻫﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ.!!!
 9. ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺩﻣﻬﺎﯼ ﺣﺴﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ… ﺗﻮﺳﻂ آﺩﻣﻬﺎﯼ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﭘﺨﺶ… ﺗﻮﺳﻂ آﺩﻣﻬﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﺡ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ…
 10. ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ.
 11. ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻫﺴﺘﯽ ﻗﻮﻝ ﻧﺪﻩ، ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﻩ، ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮ.
 12. اگربه میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر.
 13. قله ای که چند بارفتح شود بی شک روزی تفریگاه عمومی می شود. پس مواظب دلت باش.
 14. گاهی لبهای خندان بیشترازچشمهای گریان ”درد” دارند.
 15. پای معرفت که می آید وسط دست خیلی ها رو می شود.
 16. وقتی حرف راست میزنید فقط انسانهایی از دستتان عصبانی می شوند که تمام زندگیشان بر دروغ استواراست.
 17. مردترین آدمهایی که در زندگیم دیدم آنهایی بودند که بعد از اشتباهشان گفتند معذرت می خواهم.
 18. مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشکها مترسک ساختیم لعنت به این حماقت.
 19. آنهایی که در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند.
 20. زمان، وفاداری آدمها را ثابت می کند نه “زبان”.
 21. صبر چیست؟ جواب: پوشیدن نیازها از مردم و متوجه باری تعالی شدن را صبر می نامند.
 22. دعوت و دعا یعنی چه؟ جواب: دعوت یعنی فراخواندن مخلوق به طرف الله تعالی و دعا یعنی جلب رحمت های الله تعالی به سوی مخلوقات.
 23. باطل یعنی چه؟ جواب: هر آن اعمالی که منجر می شوند انسان به طرف جهنم برده شود.
 24. هرگاه با آدم های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آن ها خواهی بود! وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد!
 25. هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند!
 26. همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی را امضاء کن که بتوانی پاسخش دهی!
 27. هرگاه نتوانستی اشتباهی را ببخشی آن از کوچکی قلب توست، نه بزرگی اشتباه او.!
 28. عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری!.
 29. آن قدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینی!.
 30. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست *** جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاترست

شصت و شاهد هر دو دعوای بزرگی می کند *** پس چرا انگشت کوچک لایق انگشترست؟

آهن و فولاد از یک کوره می آیند برون *** آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل خرست.

گر ببینی ناکسان بالا نشینند صبر کن  *** روی دریا کف نشیند قعر دریا گوهرست

 1. یوسف (علیه السلام) می دانست تمام درها بسته است، اما بخاطر خدا، حتی به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش بازشد.  اگر تمام درهای دنیا هم برویت بسته شدند به سوی درهای بسته برو چون خدای تو و یوسف یکیست.
 2. زمانه عجیبیست! جمله ی: این مکان مجهز به دوربین مداربسته است بیشتر اثر میگذارد، تا “الم یعلم بأن الله یری”. آیانمیدانی که خدا تو را میبیند؟

ادامه دارد…

 

نابترین سخنان کوتاه (23)

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

نکات اساسی كه دانستنش بر هر مسلماني واجب است

نویسنده : عبدالقادر عوده / مترجم: عبدالرحمن الله‌وردی ما مسلمانان به اسلام افتخار مي‌كنيم و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *