Uncategorized

کتب و کلیسای مسیحیان (بخش دوم و پایانی)

کتب مقدس مسحیان

   کتاب انجیل که آن راعهد جدید نیز می گویند از نظر کلی اصالت آسمانی داردو درنظر اسلام نیز محترم ومقدس است .

عهد عتیق که شریعت یهود را تشکیل می دهد شامل عهد جدید نیزمی باشد .عهد جدید شامل بیست و هفت کتاب و رساله است که چهار کتاب آن ،انجیل و بقیه رساله هایی است که به «پول» و سایر مقدسان منسوب است[۱].

   لفظ انجیل به معنای خبرنیک ومژدگانی وپاداشی است که به حامل اخبارخوش داده می شود[۲].اگر چه تعداد انجیل هائی که تا امروز باقی مانده بیش از شصت جلد است ولی به جز چهار انجیل به نام های متی ، مرقس ، لوقا و یوحنا، بقیه غیر شرعی شناخته شده اند[۳].

   مصطفی حلمی، غیر شرعی اعلام شدن انجیل «بُرنابا» از طرف کشیش های مسیحیان را مشکوک و جای تأمل دانسته و می گوید:کاتب انجیل برنابا از نزدیک «پولس» را می شناخت و از نوایای پلید او به نیکی آگاه بود ، و در انجیل خود او را افشا کرده و با دلایل متعددی وی را مخالف حضرت عیسی(ع) معرفی کرده بود ؛ لذا کشیشان طرفدار پولس تصمیم گرفتند به منظور برتری دادن جریان پیرو«پولس» بر جریان اصیل مسیحیت ،انجیل برنابا را برای همیشه غیر مشروع اعلام نمایند[۴] .

   محمدابوزهره شخصیت مشهور مسلمان به منظور روشن شدن حقیقت، از کلیسا خواسته که در این باره تحقیق سالم و   بی طرفانه ای را شروع نموده و با دلایل و مدارک محکمه پسند به اظهار نظر بپردازد یا حداقل تعالیم وآموزه های پولس را همراه تعالیم موجود در انجیل برنابا منتشر کند و قضاوت را به مردم واگذارد تا خود حقیقت راتشخیص دهند.[۵]

   نوشته شدن کتب مقدس توسط کشیشان از یک سو و تحقیقات گسترده دانشمندان روشنفکر از سوی دیگر باعث شد که مردم مسیحی نسبت به انتساب آن کتب به حضرت عیسی مشکوک و متردد شوند، پس ازگسترش بی اعتمادی مردم نسبت به کتب مسیحیان، در سال ۱۵۴۶ میلادی ، بزرگترین انجمن مسیحیان کاتولیک در اروپا[۶]، تردید و شک کردن در آسمانی بودن کتاب مقدس را ممنوع اعلام کرد[۷]!

   ممنوع بودن پژوهش در کتب مقدس تا اواخر قرون وسطی ادامه داشت ولی از قرون پانزده و شانزده میلادی به بعد مطالعه و تحقیق آزاد بر روی متون مذهبی از طرف بعضی افرادو فرقه ها معمول گردید، مخصوصاً پروتستانها ، پاپ و فرامین وی را(مبنی بر عدم تحقیق در متون مذهبی)نادیده و ناشنیده گرفتند[۸].

   دانشمندان جامعه و محققین از جمله« فیلیسین شاله»، «ارنست برنان» و«گوستاولوبون» جملگی برآنند که هیچ یک از اناجیل موجود و حتی اناجیل چهارگانه، به دست حضرت عیسی(ع) نگاشته نشده است[۹].

   « وبلز»از دیگر منتقدان کتب مقدس مسیحیان، انتساب حتی یک کلمه ازاناجیل رابه حضرت عیسی زیر سؤال برده وبه چالش کشیده است[۱۰].

   نویسنده کتاب «الکتب المقدسه فی میزان التوثیق» نیز انتساب انجیل های چهارگانه را به حضرت عیسی انکار کرده و می نویسد:انجیل های چهارگانه مشهورامروزی بعد از انجمن «نیقه» و در سال ۳۲۵ میلادی به طور بسیار عجیبی رسمیت پیدا کردند و قبل از آن شهرتی نداشتند[۱۱].و در ادامه صحت عهد جدید را با دلایلی زیر سؤال برده ومی نویسد : مسیحیان حتی یک نسخه از انجیل را که به خط یکی از شاگردان حضرت عیسی نوشته شده باشد در اختیارنداشته و ندارند ،علاوه بر این ،دو نفر از صاحبان انجیل های مذکور (لوقاومرقس) هرگز عیسی را رؤیت ننموده و دو نفر دیگر (متی و یوحنا) نیز ملاقاتشان با حضرت عیسی قطعی نیست و با توجه به دوگانگی و تضادهای فراوانی که میان اناجیل وجود دارد ، نمی توان به اناجیل چهارگانه اعتبار کرد[۱۲].

   «موریس بوکای»الهی بودن اناجیل راانکارکرده ودرباره انگیزه تدوین آنهااینگونه می نویسد:انجیل نویسان آنچه ازروایات شفاهی دریافت کرده اندطبق منظورخاص خودوبه منظوررفع نیازهای کلیساجمع آوری نموده اند.[۱۳]

 

 کلیسادرآیین مسیح وانواع آن

   کلیسا یک کلمه یونانی است که به معنای مجمع ومحل اتحادیه افراد می باشد.در زیر پاره ای از توضیحات نسبت به کلیسا به نقل ازدوکتاب {موازنه ادیان چهارگانه وتاریخ ادیان} از نظرتان خواهد گذشت .درعالم مسیحیت چهار نوع کلیسابه شرح زیر وجوددارد :

۱-کلیسای ابتدایی

   کلیسای ابتدایی یک مجمع کوچک و در عین حال ساده بوده که عده معدودی از فقرا آن را تشکیل داده و از همان قرن اول شروع به فعالیت کرده است .در این کلیسا مردمان رئوف و مهربان ،گرد هم جمع می شدند و هر کسی به قدر توانائیش به مستمندان جامعه کمک می کرد .

۲-کلیسای کاتولیک

   کاتولیک در لغت از کاتولیکوس ، که یک لفظ یونانی و به معنای عمومی می باشد ، گرفته شده است . در واقع کلیسای کاتولیک یک مرکز عمومی است که سایر کلیساها از آن منشعب می شوند.در سال ۱۶۰ میلادی این عنوان (کاتولیک) به نخستین کلیسایی که در رم تشکیل گردید، داده شد و این خود یک امتیاز خاصی بود که این مؤسسه برای اولین بار از آن برخوردار گردید .

   به عقیده مسیحیان کاتولیک ، پاپ از هر جهت مصون و معصوم از خطا و گناه می باشد ومطابق نظر«بوسوئه»: ملحد کسی است که دارای عقیده ای مغایر کلیسا باشد.

۳-کلیسای ارتودوکس

   این کلیسا که آن را کلیسای شرقی نیز می گویند، در اوایل قرن یازدهم میلادی که روم به دو بلوک شرق و غرب  تقسیم گردید بوجود آمد ، بعضی از مسیحیان که کشیشانی نیز در میان آنان دیده می شدند ، انتقادات و اعتراضاتی را متوجه سازمان کلیسای کاتولیک ساخته و اندک اندک از آن فاصله گرفتند تا بالأخره در اواخر قرن یازده میلادی کلیسای ارتودوکس را در شرق که مرکز آن قسطنطنیه بود به وجود آوردند ،رهبران کلیسای شرق (یاهمان ارتودوکس) که اعضای آن نوعاً از طبقه روشنفکر و دانشمندان آزادمنش بودند بسیاری از معتقدات کلیسای کاتولیک را رد کرده و نیز پاره ای از قوانین جاریه آن را محکوم کردند .

۴-کلیسای پروتستان

   در قرون وسطی و پس از جنگ های صلیبی که در اثر برخورد اروپائیان مسیحی با مسلمانان یک نوع تحول فکری در مردم و بویژه نسل جوان بوجود آمد و عده ای از مردم، کلیسای روم را بادید نقد زیر نظر قرار دادند،آنها پس از بررسی هایی که به عمل آوردند متوجه شدند که کلیسای کاتولیک بیش از اندازه از کلیسای ابتدایی فاصله گرفته است افزون براینکه مالیاتهای کمر شکنی را نیز از مردم دریافت می دارد و اینها باعث بد بینی مردم نسبت به این کلیسا شده بود ،واز طرفی هم امپراطوران اروپایی از تسلط روز افزون کشیشان بر اوضاع جامعه به هراس افتاده ودرفکر چاره جویی بودند مضاف براینکه زراندوزی کشیش ها و مغفرت نامه فروشی های کلیسا و بالأخره حاکمیت مطلقه دستگاه پاپ بر تمام شئون زندگی مردم ، نارضایتی های فراوانی را بدنبال داشته بود.

   مجموعه عوامل مذکور سبب شد سیل اعتراضات و انتقادات مردم به سوی کلیسا سرازیر شده و پاپ و کشیش ها مورد سوء ظن و سرزنش قرار گیرند تا اینکه سرانجام در اواخر قرن پانزدهم ، کشیشی بنام « اراسموس » صراحتاً خواستار اصلاحات ریشه ای در کلیسای کاتولیک شد و بدین وسیله کلیسای پروتستان تأسیس شد.

   ازویژگی های کلیسای پروتستان این است که حکومت مطلقه پاپ را گردن نمی نهد و بسیاری از تعالیم کلیسای کاتولیک را قبول ندارد و مسأله تثلیث وسه خدایی را غیر قابل طرح می داند و بالأخره موضوع مغفرت نامه و بخشش گناهان و بهشت فروشی و میانجیگری ارباب کلیسا را بین مردم و خدا ، غیر منطقی و نادرست می داند.

   تشکیلات کلیسای پروتستان براساس دمکراسی و انتخابات پایه گذاری شده است از این رو همه مسیحیان در اداره امور کلیسا سهیم می باشند و رسیدن به مقام کشیشی برای همه آزاد است ، کشیشان درامرازدواج آزادند و اعتراف به گناهان اختیاری است .

   ناگفته نماند کلیسای پروتستان گرچه در بسیاری از مسایل و موارد،با کلیسای کاتولیک مخالف است  مع ذلک دانشمندان رابه جرم بیان پاره ای ازحقایق به زندان وسوزاندن و اعدام محکوم می کند ، برای مثال گالیله ستاره شناس مشهور ، به حکم همین کلیسا محکوم به زندان محکوم واعدام گردید[۱۴].

رسول رسولی کیا پژوهشگر قرآن و سیره

 


 

 

۱٫عبدالوهاب طویله،الکتب المقدسهفی میزان التوثیق،ص  ۵۸٫

۲٫ همان ، ص ۱۰۷٫

۳٫احمدادریس ، تاریخ الانجیل والکنیسه ، ص ۶۶٫

۴٫مصطفی حلمی ، الاسلام و الادیان دراسهمقارنه، ص ۲۲۰٫

۵٫ محمد ابوزهره ، محاضرات فی النصرانیه ، ص ۸۱٫

۶٫Conciledetyente .

۷٫عبدالوهاب عبدالسلام طویله،الکتب المقدسهفی میزان التوثیق،         ص ۱۲۷ – ۱۲۸ .

۸٫علی اکبر ترابی، تاریخ ادیان ،ص ۲۹۴٫

۹٫ همان ؛ حسین قرنی ، مقایسه بین ادیان، ص ۱۲۰٫

۱۰٫ همان، ص ۱۲۰ ،به نقل از: یحیی نوری ، جاهلیت واسلام ، ص ۴۵۵٫

۱۱٫ عبدالوهاب طویله ، الکتب المقدسه فی میزان التوثیق،ص ۱۳۱٫

۱۲٫ همان ، ص ۱۳۲ تا ۱۳۷٫

۱۳٫ موریس بوکای،مقایسه ای میان :تورات، انجیل،قرآن وعلم،ص ۸۵٫

۱۴٫بطور فشرده از:حسین قرنی،موازنه بین ادیان؛علی اکبرترابی، تاریخ ادیان.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن