پاسخ به شبهات

آخرت (زندگي بعد از مرگ)

چطور موجوديت آخرت و زندگي بعد از مرگ را مي توانيد ثبوت کنيد؟

جواب:

 

 • ايمان به آخرت عقيدۀ کور کورانه نيست

اکثر مردم از اينکه چطور يک شخص با نظر علمي و منطقي، به زندگي بعد از مرگ عقيده و ايمان مي آورد به حيرت مي افتند. مردم به اين باور اند که کسانيکه به آخرت باور دارند، باور آنها کورکورانه و غير منطقي است، امّا عقيدۀ من به آخرت به استدلال منطقي استوار است.

 

 • ايمان به آخرت عقيدۀ منطقي است

بيشتر از هزار آيت حاوي حقايق علمي در قرآن کريم وجود دارد که حقيقت ها را به شکلي از اشکال بيان مي کند (به کتابم «قرآن و ساينس جديد – سازگار يا ناسازگار؟[1]» مراجعه شود). بسياري از حقايق ذکر شده در قرآن کريم در چند قرن اخير کشف شده اند. امّا ساينس به آن حدّي پيشرفت نکرده تا تمام جملات و نشانه هاي علمي قرآن را ثابت کند.

80 در صد آنچه در قرآن کريم آمده 100 در صد درست ثابت شده و در بارۀ 20 درصد ديگر آن، ساينس هنوز هيچ نظر قاطع ندارد، چون ساينس به آن حد نرسيده است که بتواند همه ادّعاي قرآن کريم را ثابت و يا رد کند. با علم محدودي که ما داريم نمي توانيم به يقين بگوييم که از جمله 20 درصد متباقي، يک آيت و يا يک درصد آن نادرست باشد.

پس چون 80 درصد قرآن 100 درصد درست است و متباقي 20 فيصد آن حتّا يک فيصد هم رد نشده است. منطق مي گويد که 20 درصد متباقي آن نيز کاملاً درست است. موجوديت آخرت که در قرآن کريم ذکر شده در جمع 20 درصد مبهم است که بر اساس منطق من درست است.

 

 • عقيده به صلح و صفا و ارزش هاي انساني بدون مفهوم آخرت بي معنا است

آيا دزدي عملي خوب است و يا بد؟ جواب هر شخص عادل و با منطق آنرا نفي مي کند. چطور يک شخصي که به آخرت ايمان ندارد مي تواند يک جنايتکار قدرتمند و با نفوذ را بر اين امر قانع سازد که دزدي يک عمل زشت و ناپسند است؟

تصوّر کنيد که من يک جنايتکار بزرگ، قدرتمند، با نفوذ و در عين حال يک شخص هوشيار و منطقي استم. من به اين باور ام که دزدي عملي خوبي است و مرا در امورات زندگي مجلّل کمک مي کند. از همين سبب دزدي براي من شغل خوب است.

اگر کسي بتواند دزدي را با دلايل منطقي عمل بد و ناپسند ثابت کند، من از آن فوراً دست بردار مي شوم.

 

براي حلّ اين مسئله عموماً مردم دليل هاي آتي را بيان مي دارند:

 

 • شخصي که مالش ربوده مي شود با مشکلات مواجه مي گردد

بعضي ها مي گويند مال کسي که ربوده مي شود، با مشکلات مواجه مي گردد. من هم موافق هستم و مي گويم براي چنين شخص زيان آور است. امّا براي من کار خوبي است. اگر هزار دالر دزدي کنم، مي توانم از غذاهاي لذيذ در يک رستورانت پنج ستاره لذّت ببرم.

 • اگر کسي مال شما را بدزدد؟

ممکن بعضي ها بگويند که روزي کسي ديگري مال خودم را بدزدد. هيچ کسي نمي تواند مال مرا بدزدد، زيرا من يک جنايتکار قدرتمند هستم و صدها محافظ دارم. من مي توانم مال هر کسي را که خواسته باشم غارت کنم، ولي هيچ کسي نمي تواند مال مرا غارت کند. غارت و دزدي ممکن شغلي بد براي يک فرد عام باشد، امّا نه براي شخص با نفوذي مانند من!

 • اگر پوليس شما را دستگير کند؟

ممکن بعضي ها بگويند، اگر شما دزدي کنيد توسّط پوليس دستگير مي شويد. پوليس مرا دستگير نمي کند، زيرا پوليس و وزيران در جمع کساني اند که به آنها معاش مي پردازم. من هم به اين باور هستم که اگر يک فرد عام دزدي کند، زود دستگير شده و در نهايت براي وي خوب نخواهد بود، امّا من يک جنايتکار فوق العاده قدرتمند و با نفوذ هستم.

برايم يک دليل منطقي بياوريد تا از دزدي دست بردار شوم.

 • پولي است که به آساني بدست مي آيد

بعضي ها مي گويند، پول دزدي به آساني بدست مي آيد. من هم کاملاً موافق هستم که از دزدي پول به آساني ميسّر مي شود و اين يکي از دلايلي است که من دزدي مي کنم. اگر کسي دو گزينه براي بدست آوردن پول داشته باشد (يکي به آساني و ديگري با مشکلات) حتماً راه آسان را انتخاب مي کند.

 • دزدي و غارت خلاف انسانيت است

بعضي هاي مي گويند که اين عمل خلاف انسانيت است و اشخاص ذي دخل بايد در بارۀ ديگران فکر کنند. بر عکس من مي پرسم که چه کسي قانون «انسانيت» را نوشته و چرا من از آن پيروي کنم؟

اين قانون براي اشخاص با عاطفه و احساساتي خوب است، امّا من يک شخص منطقي هستم و در دلسوزي با مردم ديگر هيچ فايدۀ نمي بينم.

 • دزدي و غارت يک عمل خود خواهانه است

بعضي هاي مي گويند که چور و چپاول خود خواهي و خود پرستي است. مي پذيرم که دزديدن و غارت کردن عمل خود خواهانه است؛ امّا چرا من خود خواه نباشم؟ خود خواهي مرا در لذّت بردن از زندگي مجلّل کمک مي کند.

 

 • هيچ دليل منطقي وجود ندارد که دزدي را عمل زشت ثابت کند

از اينرو همه دليل ها براي اثبات دزدي من حيث يک عمل زشت قاصر اند. اين دلايل افراد عام را قانع ميسازد، امّا جنايتکاران بزرگ و با نفوذ را هرگز قانع ساخته نمي تواند. هيچ يک از دلايل متذکّره بر استناد عقل و منطق پشتيباني نمي شوند.

مي دانيم که تعداد زياد جنايتکاران در دنيا وجود دارد. همچنان تجاوز جنسي، تقلّب، فريب… براي اشخاصي چون خودم، خوب جلوه مي دهند و هيچ دليل منطقي وجود ندارد تا مرا بر زشتي و ناپسنديدگي اين اعمال قانع سازد.

 

 • يک مسلمان مي تواند جنايتکار قدرتمند را قانع سازد

حالا بياييد نقش هاي خود را عوض کنيم. فرض کنيد شما يکي از قدرتمندترين و با نفوذترين جنايتکاران هستيد که پوليس و وزيران را با پول مي خريد و نيروي مجهّز براي محافظت خود داريد.

من مسلماني هستم که شما را معتقد مي سازم بر اينکه دزدي، فحشاء، تجاوز، تقلّب، فريب … اعمال زشت و ناپسند هستند.

حال اگر عين دلايل بالا را براي اثبات دزدي منحيث عمل بد و ناجايز دوباره در ميان بگذاريم، جنايتکار عين دلايلي را که قبلاً ارايه کرد، تکرار مي کند.

 

 • هر انسان طالب انصاف است

تمام انسانها خواهان انصاف هستند. حتّا اگر آنها براي ديگران انصاف نخواهند، براي خود انصاف مي خواهند. بعضي ها با قدرت و تجمّل آنقدر بيخود شده اند که به ديگران درد، رنج و خسارات زيادي وارد مي کنند و اگر بالاي خود آنها ظلم شود، حتماً اعتراض مي کنند. دليل اينکه اين گروه اشخاص در اذيّت کردن ديگران بي احساس مي شوند اين است که آنها قدرت و تجمّل را مي پرستند. آنها به اين انديشه اند که قدرت و نفوذ نه تنها آنها را قادر به تحميل ظلم و تعدّي بالاي ديگران مي سازد، بلکه ديگران را از تحميل چنين اعمال بالاي خود آنها باز مي دارد.

 

 • خداوند جلّ جلاله بيشتر از همه مقتدر و عادل است

من منحيث يک مسلمان، اين جنايتکار را قانع مي سازم که خداوند وجود دارد و دلايلي براي اثبات وجود خداوند جلّ جلاله مي آورم (به دلايلي که موجوديت خداوند جلّ جلاله را ثابت مي سازد مراجعه شود).

خداوند جلّ جلاله بي نهايت بيشتر از شما مقتدر و در عين حال منصف است.

قرآن کريم مي فرمايد:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ» نساء

«خداوند جلّ جلاله حتّا به اندازۀ سنگيني ذرّۀ ستم نمي کند»

 

 • چرا خداوند جلّ جلاله مرا مجازات نمي کند؟

حالا اين جنايتکار که يک شخص علمي و منطقي است به وجود خداوند جلّ جلاله عقيده دارد (بعد از اينکه حقايق علمي قرآن کريم به او پيشکش گرديده)، چنين دليل مي آورد: با وجود اينکه خداوند جلّ جلاله قادر و عادل است، پس چرا مرا مجازات نمي کند؟

 

 • کسانيکه ظلم و ستم مي کنند بايد مجازات شوند

هر کسيکه رنج و ستم کشيده باشد بدون در نظر داشت وضعيت مالي و يا اجتماعي خود، حتماً مي خواهد تا ظالم مجازات کرده شود. هر فرد عام مي خواهد که دزد، رهزن، زناکار، متجاوز… به سزاي اعمال خود برسد. با وجوديکه تعداد زياد جنايتکاران مجازات مي شوند، امّا بعضي از آنها معاف شده و بدون مجازات از بند رها مي شوند، سپس زندگي خوش آيندي را سپري کرده از آن لذّت مي برند. اگر بالاي شخص قدرتمند توسط شخص قدرتمندتري ظلم شود، حتّا همان شخص اوّل آرزو دارد تا اشخاصي مانند شخص دوّم به سزاي عملکرد خود برسند.

 

 • زندگي امتحان آخرت است

زندگاني ما در اين دنيا جز امتحان براي آخرت نيست. ارشاد ربّاني است:

« الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)» ملک

«آنکس مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد که کدام يک از شما بهتر عمل مي کنيد، و او شکست ناپذير و بخشنده است».

 

 • عدالت نهايي در روز آخرت

خداوند جلّ جلاله مي فرمايد:

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)» آل عمران

«هر کسي مرگ را مي چشد و شما پاداش خود را بطور کامل در روز قيامت خواهيد گرفت؛ آنها که از آتش (دوزخ) دور شده، و به بهشت وارد شوند نجات يافته و رستگار شده اند و زندگي دنيا، چيزي جز سرمايۀ فريب نيست!»

قضاوت نهايي يعني مکافات و مجازات نهايي در روز آخرت صورت مي گيرد. بعد از اينکه شخصي مي ميرد، دوباره در روز آخرت با ديگر انسانها حشر مي شود و از اعمال او بازپرس صورت مي گيرد. ممکن بعضي اشخاص قسمتي از جزاي اعمال خود را در اين دنيا بينند، ولي پاداش نهايي و کامل اعمال تنها و تنها در روز آخرت داده مي شود.

امکان دارد خداوند جلّ جلاله يک دزد يا يک متجاوز را در اين دنيا مجازات نکند، امّا او حتماً در روز آخرت براي کرده هايش مسئول شمرده شده و مجازات کرده مي شود.

 

 • قانون انساني هلتر را چگونه مجازات خواهد کرد؟

هتلر در دوران حکمروايي خود شش ميليون يهودي را در داخل اتاق هاي مملو از گاز به آتش کشيد. حتّا اگر هتلر توسّط پوليس دستگير مي گرديد، قانون انساني چه سزايي به هتلر مي داد تا معادل کرده هايش مي شد؟ بيشترين کاري که مي توانستند انجام دهند اين بود که او را نيز در اتاق مملو از گاز مي انداختند و به آتش مي کشيدند؛ امّا اين بدل کشتن يک يهود است، در برابر پنج ميليون و نه صد و نود و نه هزار و نه صد و نود و نه يهودي ديگر چه کاري مي توانستند انجام دهند؟

 

 • خداوند جلّ جلاله مي تواند هتلر را بيش از شش ميليون مرتبه در آتش بسوزاند

خداوند جلّ جلاله در قرآن کريم مي فرمايد:

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)» نساء

«کساني که به آيات ما کافر شدند، بزودي آنها را در آتشي وارد مي کنيم که هرگاه پوستهاي تن شان (در آن) بريان گردد (و بسوزد)، پوستهاي ديگري به جاي آن قرار مي دهيم، تا کيفر (الهي) را بچشند، خداوند توانا و حکيم است (و روي حساب، کيفر مي دهد).»

اگر خداوند جلّ جلاله بخواهد، مي تواند هلتر را شش ميليون بار در روز آخرت در آتش بسوزاند.

 

 • مفهوم ارزش هاي انساني و يا خوب و بد بودن ايمان به آخرت دانسته نمي شود

واضح است که بدون معتقد ساختن کسي به آخرت و زندگي بعد از مرگ، ثابت ساختن مفهوم ارزش هاي انساني و طبيعت خوب و بد اعمال براي کسي که ظلم مي کند – خصوصاً هنگامي که با نفوذ و قدرتمند باشد، نا ممکن است؛ پس ثابت ساختن وجود آخرت براي او حتمي و لازمي مي باشد.

 

======================

20  جواب به سؤالات غير مسلمانان در بارۀ اسلام

نويسنده: داکتر عبد الکريم نائيک

مترجم: احمد مسيح فضل

منبع:  islahnet.com

[1] Quran and Modern Science – Compatable or Incmpatable.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن