خانه / فرهنگ و جامعه / فکر و دعوت / از نيرنگ های داعيين مسيحيت باخبر باشيد

از نيرنگ های داعيين مسيحيت باخبر باشيد

هدف اين رهنمايی بهبود بخشيدن آگاهی در مورد تاکتيک های که بعضی گروپ ها و حلقات مذهبی به ‏خصوص مبلغين مسيحت در مقابل مسلمانان بکار مي‌برند، می‌باشد.
نيرنگ های مبلغين مسيحيت چه به شکل فردی و يا گروهی، يکسان نيستند. اما بعضی رهنمایی های ‏اساسی که در ذيل شرح داده شده، ميتواند در معامله با آنها موثر واقع شود.

 ‏
توطئه نهفته:‏
بعضی از مبلغين مي‌خواهند که يک فضای سازگار را در قسمت مطلب خود انکشاف دهند بدون اينکه ‏علايق و اهداف مذهبی‌شان را فاش سازند. بطور مثال بخاطر اينکه بشکل نهفته فعاليت کنند، مبلغين ‏مسيحيت توسط بزرگان شان تدريس مي‌شوند که از استعمال کلمات (عيسی) و يا (ناجی) و يا (تعميد ‏دادن) ابا ورزند. ‏
اگر در قسمت عقايد شخص بيگانه يی که با شما هم صحبت مي‌شود، نمي‌دانيد، مستقيما از او در قسمت ‏عقيده و مقصد اش بپرسيد. البته در مورد هر گونه جواب غير مستقيم مشکوک و مظنون باشيد و بدانيد ‏که آنها هميشه از ارايه يک جواب درست خود داری خواهند کرد. ‏
بياد داشته باشيد که اين افراد علاقمند گفتگو و مباحثه نيستند. و يا مي‌خواهند در گفتارشان (ارتباط ‏مسلمان و انگليس) را بهبود بخشند. مگر اکثراٌ بشکل (پنهان و وظيفه با مزد) مي‌خواهند عيسويت را ‏بفروش برسانند.

 ‏
بوجود آوردن فضای شک و ترديد: ‏
مبلغين مسيحيت وقتي که با يک مسلمان در قسمت مذهب صحبت مي‌کنند، کوشش مي‌کنند که از شما ‏سوالهای را بپرسند که شما جواب ارايه کرده نتوانيد و مجبور شويد که در پاسخ (نمی دانم) بگوييد. تا ‏بدينوسيله بر تری خود را بالای شما در مسايل مذهبی برقرار نمايند. آنها را اجازه ندهيد که موفق شوند ‏تا در دل های شما وسوسه و اضطراب را ايجاد کنند. ‏
به ياد داشته باشيد که داعيين عسيويت عقايد اسلامی را آموخته اند، فقط و فقط بمنظور اينکه عيسويت را ‏بالای مسلمانها بفروش برسانند. قلب های شان قفل و مهر شده است و ديگر علاقمند در جستجوی حقيقت ‏نيستند. همچنان بياد داشته باشيد که ايشان بخاطر تبادل افکار با شما صحبت نمي‌کنند، مگر آنها مي‌‏خواهند در اذهان شما شک و ترديد بی حد زياد خلق کنند تا شما را از عقيده‌تان بدور بکشانند. لازم ‏است بدون کدام احساس ناراحتی به گفتگو خود با آن اشخاص خاتمه داده و کنار رويد.
اگر مي‌خواهيد بيشتر در مورد قرآن بدانيد و بياموزيد، از شخصيکه اهداف نهفته ندارد، بياموزيد. ‏
به ياد داشته باشيد که بسياری ازين سوالها و ارتباطاتي که آنها به منظور فروش عيسيويت ارايه مي‌‏کنند، چندين بار توسط برادران مسلمان آگاه و عالم پاسخ داده شده و بالایشان خط بطلان کشيده شده ‏است. اگر اينها حقيقتاٌ علاقمند گفتگو باشند، البته با بزرگان و علمای انجمنهای مربوطه گفتگو مي‌نمودند ‏تا يک فضای مشترک بوجود مي‌آمد که به آن وسيله ايشان از موقف مسلمانان پی ميبردند و ما هم از ‏سوء تفاهم ايشان در باره اسلام آگاه مي‌شديم. اما هر چند مي‌بينيم ايشان اکثراً و مکرراً با همان پرسش ‏های فريب آميز بر مسلمانان ناآگاه يورش ميبرند. از خود بپرسيد که اينها آرزومند نائل شدن چه ‏هدف مي‌باشند؟ ‏
بر حال ممکن است بعضی از شما به منازعات ايشان گوش دهد، برای آموختن پاسخ اسلامی در مقابل ادعاء ‏آنها و برای آمادگی بهتر و توانايی بيشتر برای رد دروغ های آنها. ‏
همچنان بخاطر بايد داشت که بعضی از داعيين مسيحيت به مناطق مسلمان نشين انگلستان و ديگر کشور ها ‏رفته و در آنجا اسلام را به دقت مطالعه ميکنند، و آموزش حرفه ای تبليغ عيسيويت را بر عليه اسلام فرا ‏ميگيرند. در قدم اول مسلمانهايی را که از علم دين بی بهره باشند هدف دسيسه شوم خود قرار ميدهند. ‏همچنان آنهايي را که به نوعي از انواع دردسر دچار روزگار باشند و يا فاقد امتيازات مادی بوده و يا کدام نيازمندی ‏ديگری داشته باشند مورد هدف قرار داده و از موقف ضعيف آنها سوء استفاده مينمايند. ‏
در معامله با اين چنين اشخاص که ساکن در اعماق تاريکی‌ها بوده و در بطن جهالت زيست مينمايند، ‏مواظب نقاط ذيل باشيد:

 ‏
فريب:
در مرحله اول مبلغ عيسويت هدف نهای خود را آشکارا نميگرداند. او برای شما خواهد گفت که خودش (و ‏يا يک دوست عيسوی و يا کدام شناخته اش) يک زمانی مسلمان بوده و يا تعليمات اسلامی کامل و قابل ‏اطمينان داشته و يا در يک محيط اسلامی بزرگ شده و همچون مثال های ديگر. البته هميشه اين قصه ها ‏دروغ خواهند بود. اجازه ندهيد که شما را فريب دهد. هدف اصلی او از اين صحبت ها گرايش شما به جانب ‏عيسويت و ترک اسلام است. ‏
پيام نهفته اش که به شما مي‌خواهد انتقال دهد اينست که با وجود آنکه از تمام انتقادات و اعتراضات مسلمان ‏ها مانند (عيسی فرزند خدا نيست، انجيل توسط انسانها دست خورده است وغيره) با خبر است و بر اين ‏انتقادات غلبه علمی حاصل کرده و سرانجام به دين خود استوار مانده است. به شخص مورد هدف خود چنين ‏وانمود ميکند که لهذا ضرورتی نيست که روی اين اعتراضات بحث و تحقيق صورت گيرد. برای جلب ‏اعتماد، او از تربيت و پرورش اسلامی که بهره مند شده مثال های بيان خواهد کرد. در حقيقت خاطرات او ‏دروغ های رهبری شده و ثمره ای مشق و تمرين و آموزَش حرفه ای میباشد. او برای شمااظهار خواهد کرد ‏که از تمام اعتراضات و دلايل اسلامی با خبر است و در جريان صحبت برای شما نشان خواهد داد که اين ‏اعتراضات چقدر ناقص ميباشند. اما يقين داشته باشيد که او هر گز بيانگر موقف واقعی اسلام نبوده و هرچه ‏از اعتراضات و دلايل اسلامی روايت کند همه آنها آلوده با دروغ است، و از کتاب های تدريس و تبليغ ‏عيسويت و جذب مسلمان ها به دين عيسويت ميباشد. بر شما واجب است که موقف اسلامی را از علماء کرام ‏اسلام و منابع اسلامی در يابيد – نه از يک مبلغ عيسوی.

 ‏
سوء استفاده از مفهوم اينکه ” هر مردم خوب و بد دارد:
برای بر قرار کردن روابط دوستانه با یک مسلمان، مبلغ عيسوی از عيسويان “خوب” تعريف ميکند که گويا ‏آنها مسلمان‌ها را دوست دارند و به دين اسلام احترام قايل ميباشند. حتي با مسلمانها ابراز همدردی کرده و ‏مثال هايی در این زمينه بيان ميکند. و به عين منوال، از عيسوی های “بد” سخن مي‌زند که از مسلمانان ‏متنفر بوده و آنهارا تحت تعقيب قرار مي‌دهند. او اين فرقه را تقبيح مي‌نمايد تا بتواند جذب علاقه اشخاص ‏را نمايد که ساده لوح بوده و معلومات کافی در قسمت تاريخچه و تعصب عيسويت ندارند. اين چنين افراد ‏خوش باور در قضاوت مبلغ عيسوی احساس خوش بينی کرده و او را دوست مخلص خود ميپندارند. متوجه ‏باش! به انگيزه های پليد و شيطانی که در پی این دوستی ها و این مردم “خوب” نهفته است. ‏ چه کسی عقيده به فرزند خدا دارد؟ ‏
مبلغ مسيحيت در ابتداء صحبت از عقيده براينکه عيسی، مسيح است (یعنی نجات دهنده – همانطور که ‏مسلمانان عقيده دارند که او سر آنجام بر ميگردد) سخن مي‌زند. بسياری از مسلمانان تا مدت زياد از عقيده ‏اصلی اين مبلغ پی نمي‌برند تا بعد از پيوستن به یک گروهی رفاقت با عيسويان – و آن عقيده اصلی و تنفر ‏انگيز اينست که عيسی (نعوذ بالله) خدا است. سخن زدن در مورد (مسيح) و (فرزند خدا) فقط پرده اندازی ‏روی همان عقيده فاسد و بی بنياد است که تهداب عيسويت را تشکيل مي‌دهد.

 ‏
تثبيت و يا تمسخر؟ ‏
شما متاثر و متحير نگرديد به اينکه مسيحين اظهار ميکنند که 50 تا 100 يا 300 ثبوت در تثبيت ادعا شان ‏در مورد عيسی عليه السلام دارند. چنانچه علماء اسلام ثبوت بالای ثبوت نشان مي‌دهند که همه دلايل ‏عيسويان بی‌معنا اند. مبلغ عيسويت شمار دقيق اين دلايل‌شان را پنهان مي‌کند. چنانچه مي‌گويد: “خوب! ما ‏بسيار دلايل ديگری داريم، چه پروا مي‌کند که يک تعداد آنرا رد کنيد. او مي‌خواهد با شما “اختلاف نظر” ‏را درين قسمت بسگلاند. او همچنان مي‌گويد: “خوب! حتی اگر نصفی از دلايل ما چيزی را ثابت نسازد، ما ‏هنوز 25، 50 يا 150 دليل ديگر داريم. ‏
بياد داشته باشيد که تمام دلايل شان غير قابل دفاع تثبيت شده است. همچنان بخاطر داشته باشيد که يک ‏موضوع ناقص ارزش 50 در صد يا 25 در صد و يا حتی 10 در صد يک مطلب خوب را ندارد. اين ‏کاملا بی ارزش است. در فُرمول ساده رياضی چنين توضيح شده مي‌تواند: ‏
‏50‏x0 = 0، 100×0 = 0، 300×0 = 0‎

 

دليل های دايره وی: ‏
بسيار معمولاٌ دليل و برهان که عيسوی ها از آن استفاده ميکنند مقيد به اين شرط ميباشد که در مرتبه اول ‏شما عقيده داشته باشيد به چيزی که آنها ميخواهند آنرا ثابت کنند. در مورد اينطور دليل ميتوان گفت که ‏آن در حقيقت نه دليل است و نه چيزی را ثابت ميکند. به عباره ديگر – اگر شما به آن چيزی که ما ‏پيشنهاد کرده ایم يقين نداريد، پس هيچ دليلی شما را قناعت داده نميتواند. برای عقل سليم این دليل شده ‏نمیتواند.

ترجمه غلط: ‏
از ترجمه يی غلط قران کريم که یک مشکل خطرناک بشمار ميرود آگاه باشيد. شخصی که به لسان ‏عربی آشنايی نداشته باشد، امکان دارد که مبلغيين مسيحيت او را وادار به قبول ترجمه غلط نمايند، در ‏آيت قران کریم چنان تاب و بيچ داده اند که در اصل آن هرگز چنين معنی موجود نبوده است. مشوره ما ‏اين است، که اگر شما خود نمي‌توانيد از صحت ترجمه شان بررسی درست نماييد پس به يک شخصی ‏مورد اعتماد و دانسته مراجعه کنيد که بتواند با شما همکاری کند. بياد داشته باشيد که مسلمان های ادوار ‏قبلی که در زبان عربی صلاحيت بهتر و بیشتر داشتند، رد دلايل عيسويت بريشان هرگز کدام مشکل ‏بزرگ نبود، زیرا آنها از لسان عربی و علم دين بهره مند بودند. بر علاوه بياد داشته باشيد که قران کرِيم ‏که قران کريم توسط مسيحين در تواريخ متعدد از قرون شانزده الی هجده به اين طرف ترجمه شده که ‏يگانه هدف آن صدمه زدن و بی اعتبار ساختن اسلام ميباشد. ‏
اين را هم بخاطر داشته باشيد که در هر ترجمه و تفسير قران کريم حتماٌ غلطی ها و کوتاهی ها و ‏نقصاناتی موجود خواهد بود؛ با مقايسه به زبان اصلی (عربی) آن. قران کريم کلام مستقيم خداوند متعال ‏است و از طريق حضرت محمد صلی الله عليه و سلم به دسترس بشريت – بدون کم و کاست و بدون ‏اضافه شدن چيزی در آن – قرار گرفته است. هيچ ترجمه ای نميتواند که جانشين متن اصلی آن گردد. ‏ترجمه و تفاسير قران کريم برای نوآموزان قران کريم يک وسيله سودمند است، اما آموزش لسان عربی ‏در اين زمينه اهميت شديد دارد. ‏
ما، کسانيکه را که مي‌خواهند در مورد اسلام مطالعه کنند و بياموزند سريعا تشويق مي‌کنيم که يک ‏نسخه يی از قران کريم را که دارايی شرايط ذيل باشد، هديه نمايند. ‏
• ‎همرا ه با تفسير باشد. ‏
• ‎متيقن باشْيد که تفسير اش بشکل علمی (بطور مثال دارايی مراجع به دلايل پيش شده و مراجع به حديث ‏و سنت وغيره.) صورت گرفته باشد. ‏

نقل قول خارج از متن: ‏
مبلغ عيسوی اکثراٌ يک آيت را برای شما نقل قول خواهد کند که هيچ ارتباطی به متن و مضمون نداشته ‏باشد. وقتيکه همان سوره که اين ايت شامل آن است بطور کامل خوانده شود، به واضحت معلوم میشود ‏که هيچ حمايه يی از گفته ها و موقف او نمي‌کند. بسياری تاکتيک های داعيين عيسويت که در فروش ‏عقايد شان از آن کار ميگيرند، شباهت زيادی به بازر تيزی فروشنده های دغلباز و قسم خور دارد. از ‏اين روش ايشان نکته نقاط قابل توجه ذيل استنباط مي‌گردد: ‏
چرا يک شخص عقيده و مذهب خود را به اين شکل فريب آميز و ذليلانه تبليغ مي‌کند؟ جواب آن اينست: ‏که او ميداند که فروش يک جنس کم اصل و خراب مشکل است و تا اينکه بی ارزشی آنرا پنهان نکند و ‏از راه دروغ و نيرنگ پيش نيايد، نميتواند مشتری را فريب دهد. ‏
آيا خداوند کمک نمي‌کند کسی را که در جستجوی يافتن راه حق باشد؟ ‏
چرا مسلمانان را هدف قرار مي‌دهند؟ با در نظر داشت اينکه جوامع عيسوی از هر معيار که ببينيد مبتلاء ‏به ورشکست معنوی و اخلاقی بوده و مسلمانان سرشار از دولت ايمان استند. اين مبلغين تمام درهای حق و ‏انصاف را بروی خود مسدود یافته‌اند، اما کينه، لج، بخل، و نفرت که در مقابل مسلمانان دارند آنها را ‏وادار ميکند به انتخاب و عمل به زشت ترين روش ها. ‏
اگر شما واقعا علاقمند مذهب و عقيده ايد چرا نزد يک شخصی که معلوما ت کافی در قسمت اسلام دارد ‏نمی رويد، به عوض اينکه مسلمانان بی تجربه ، ضعيف و بی دفاع را هدف سوالها ابليسانه خود قرار ‏دهيد. باوجود اينکه پاسخ و رد آن سوال های خود را بار ها از منابع موثق اسلامی دریافته ايد.

استهزا و تمسخر: ‏
شمار زيادی از نشرات که بزبان ساده و روان انگليسی توسط مسلمان‌ها در مورد توضيح اسلام نوشته شده ‏است ، وجود دارد. اما شما به کتابخانه های عامه برويد و ببينيد که يک قسمت زياد اين نشرات که در ‏دسترس مردم قرار داده شده توسط مستشرقين و مبلغين عيسويت نوشته شده است.
شما فکر مي‌کنيد که چه انگيزه‌ای باعث مي‌شود که يک شخص کتابی در قسمت يک مضمونی مي‌‏نويسد که به آن ايمان ندارد و آن مضمون قبلاٌ درکتاب‌های زيادی مورد بحث قرار گرفته است؟
بخاطر داشته باشيد! ترجمه قران کريم که توسط مسيحين – فقط بخاطر بد نام ساختن اسلام انجام گرفته، ‏نمونه‌ای از چنين اعمال زشت شان مي‌باشد.


جنگ های صليبی : ‏
همه را بشمول زنان و اطفال بی دفاع وهر کسيکه در مسير راه شان قرار گرفت، قتل کردند. البته با گذشت ‏چندين صد سال اين جنگجويان صليبی در روش خود بهبود بخشيده اند، حالا فقط يک تعدادی از زنان را مي‌‏کشند و با متباقی آنان زنا مي‌کنند. قرن بيستم شاهد “تصفيه کاری های نژادی” که در عوض (جنگ های ‏صليبی) بکار برده مي‌شود، مي‌باشد. در سال 1996 يکی از مصدومين خُردسال عبارت بوده از يک ‏دخترک 4 ماهه در بوسنيا که با آن زنا صورت گرفته است. ‏
دو انگشت بسياری از زنان و و اطفال توسط صرب ها قطع گرديده است تا يادبودی از (تثليث) باقی بماند.

 
راه حل:
در حالي که ما مسلمانان همه به اين عقيده هستيم که قرآن کلام خداوند جل جلاله است و ميخواهيم ساير ‏بشريت آنرا بپذيرد ليکن به اين هم عقيده دارِيم که خداوند خودش آزادی مذهبی را داده است و به آن احترام ‏می گذاريم. با در نظر داشت چنين عقيده يی ما همه، از آنهاييکه غير مسلم هستند مي‌خواهيم که قلب و فکر ‏خود را با دانستن اينکه اسلام چه و چطور است، منور سازند. اميدوارِيم که مسلمانها، مسيحين ، و يهودی ‏ها راه هايی را دريابند که بصورت مشترک بد اخلاقی، وحشت، تنفر، مرض، فقر و بی عدالتی را از بين ‏ببرند و در زمين صلح و امنيت را شايع سازند. ‏
اميدوارِيم که مسلمانها، مسيحين ، و يهودی ها راه های را دريابند که بصورت مشترک در آوردن صلح و ‏امنيت در زمين موفق شوند با ازبين بردن بد اخلاقی ، وحشت، تنفر، مرض، فقر و بی عدالتی. ‏
مسلمانها از فرصت درک ، تفاهم و مذاکره با مذاهب ديگر استقبال گرم ميکنند. برعلاوه، مااعتراضی بالای ‏گروپ های ديگر نداريم که نظريات و عقايد خود را با آنانيکه علاقمند آن نظريات باشند، توضيح بدهند. ‏مگر اين غير قابل قبول است که داعيين عيسويت مذاهب ديگر را تحقير نمايند و از روش های فريب کارانه ‏استفاده نموده وبه اذيت اجتماع بپردازند. مثال اين روش آنها مانند آن فروشنده است که مستچر به فروش ‏مواد بی ارزش شده و برای اجرای اين ماموريت به او آموزش حرفه داده شده که شامل بر دروغ و نيرنگ ‏است.

 
استفاده از منابع مناسب: ‏
تعدادی زيادی از مسلمانان وقت خود را در مطالعه در مورد اسلام صرف مي‌کنند تا راهی را برای ‏رسيدن به نور حقيقی در يابند. لهذا اينها با روش گمراه کننده داعيين عيسويت ممکن است آشنا نباشند. اگر ‏شما ضرورت به مشوره‌ای در مورد همچو مشکلات داريد، لطفاً با آناني که از شيوه‌ي رفتار اين عيسوی ها با ‏خبرند و مي‌دانند که با آنها از کدام سلوک پيش آيند، در تماس شويد.

 

مجلۀ نوار اسلام

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

خوشخویی و حسن خلق

 نویسنده:  شیخ عبدالقادر گیلانی  رحمه الله / ترجمه: زاهد ویس درباره خوشخویی نیز باید گفت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *