فکر و دعوت

امت پیروز

امت عهد حاضر وآینده ما هستیم وجاودانگی ونصرت ما حتمی است، چون برخوردار از دعوت ورسالتی نبوی هستیم که خداوند جاودانگی و پیروزی آن را تضمین کرده است. ما تحت سیطره ماده وحکم زمان نیستیم، به شرطی که دعوت ورسالت خود را دریابیم وهمانند پیشکسوتان این دعوت نبوی، ابتدا در میان خودمان وآنگاه در میان دیگر بیگانگان به دعوت بپردازیم. ما در علوم طبیعی وامکانات نظامی و پیشرفت مادی چندین قرن از امتهای معاصر عقب هستیم ومسابقه بین ما وآنها مانند مسابقه میان خرگوش و سنگ پشت است. چیزی که هست در اینجا خرگوش گذشته از سبکی وسرعت، بیدار است و سنگ پشت علاوه بر کندی وسنگینی اش به خواب رفته است. ما اگر بخواهیم به مصاف این امتها برویم قرنها طول میکشد تازه بعد از این که به تعادل کامل رسیدیم، اگر دشمن دست به کار شود وبه اندازه سر موئی در توان مادی وامکانات جنگی از ما جلو بیافتد، برد با او است، زیرا ماده, کور وفاقد شعور است ونمیتواند بین حق وناحق وشریف و پست فرق بگذارد.

با این حال دعوت ورسالت یعنی همان روحی که بر ماده چیره میشود واسباب وعوامل را تسخیر مینماید وموجب پیروزی میگردد، میتوانند معجزه بیافرینند وخرق عادت بنمایند. چه بسیار گردنکشان و پیروزمندان وحکومتهای قدرتمندی را که مقهور ومغلوب ساختند و چه بسیار شاهان جباری را که در برابر بردگان وبینوایان به زانو درآورند. به طوری که امت اسلام این واقعیت را دو بار به وضوح در تاریخ تجربه کرده است:

یک بار موقعی که مسلمانان از جزیره العرب با لباسهایی مندرس ونعلین کهنه ورفو شده وشمشیرهایی غلاف پوسیده و با کجاوه هایی در هم شکسته واسبهایی کوچک ورکابهایی تکه پاره به سراغ ممالک ایران وروم رفتند و در مدت زمان کوتاهی دعوت و رسالت و روش زندگی آنها، امتهای ایران وروم را که محروم از رسالت و دعوت و همچون مترسکی آراسته به زیورهای فاخر و یا چوبهایی تکیه داده شده بر دیوار بودند، مغلوب ساخت و در نتیجه رسالت بر نظام و روح بر ماده و معنی بر ظاهر غلبه یافت.

بار دوم هم وقتی که تاتارها این ملخهای پراکنده، از این سو تا آن سوی جهان اسلام را به زیر سلطه خود درآورده وشکوه وشوکت مسلمانان را به تضعیف کشانده بودند. به طوری که هیچ کسی نمیتوانست در مقابل آنها بایستد ویا مانع پیشروی آنها بشود و میرفت که از مسلمانان سایه ای بیشتر باقی نماند. حتی طوری یأس وناامیدی بر دل آنها چیره شده بود که یکی از ضرب المثلهای شایع آن زمان این بود که “اگر گفتند تاتارها شکست خورده اند، باور مکن”. در چنین موقعیتی دعوت اسلامی کار خود را کرد ودر آنها نفوذ نمود وبدین سان آن پیروزمندان فاتح در برابر دین مغلوبین به زانو درمیآیند وتسخیر میشوند وایمان میآورند ورسالت محمد صلی الله علیه وسلم را میپذیرند وتبدیل به امتی مسلمان میشوند. امروز هم رسالت اسلامی میتواند معجزه بیافریند وامتها را به خواست خودشان با آن قدرت روحانی ونفوذ شگرف خود مقهور نماید.

ای مسلمانان، نیاکان شما در مراکز جاهلیت نخستین منتشر میشدند ومیگفتند: “خداوند ما را برانگیخته تا انسانها را به خواست خودشان از عبادت بندگان به عبادت خدا واز تنگنای دنیا به فراخی آن و از جور ادیان به عدل اسلام درآوریم” وبه این ترتیب امت روم را از عبادت مسیح وصلیب واحبار ورهبان و پادشاهان، وامت ایران را از عبادت آتش و کاخکیانی وامت تورانی را از عبادت گرگ سفید وامت هند را از عبادت ماده گاو، رهایی بخشیدند وبه عبادت خدای یکتا درآوردند واز تنگنای دنیا به فراخی آن واز جور ادیان به عدل اسلام رهنمون شدند. واکنون جهان مدتهاست که انتظار میکشد سفرای مسلمانان به مراکز جاهلی امروز گسیل شوند واعلام بکنند که: “خداوند ما را برانگیخته تا بندگان را از عبادت ماده وشکم به عبادت خدای یکتا واز تنگنای دنیای رقابت وسودجویی وحرص وطمع مادی به فراخی دنیای قناعت وایثار وزهد وشادابی روح وآرامش قلب واز جور نظام سیاسی واجتماعی به عدل اسلام درآوریم”.

این دعوتی است که باید به همت شما رجال جهان اسلام صورت پذیرد. چون انسانیت بدبخت وسیه روز برای غلبه بر دشمنان خود بانگ برداشته واز شما طلب یاری ومساعدت میکند. جهان امروز از دیروز کمتر تشنه ومحتاج به دعوت صحیح اسلامی نیست واوضاع حالا بهتر از قرن ششم میلادی نمیباشد. البته جهان امروزه در تمام جنبه های زندگی ودر تمام حرفه ها وصنعتها غنی است ومملو از حکومتها و پر از شخصیتهای بزرگ وحرکتها ودعوتها میباشد واز طغیان امیال نفسانی به ستوه آمده است ودیگر لزومی به افزودن به آنها وجود ندارد. در این میان اگر مسلمانان هم امتی مثل سایر امتها بشوند وهم وغمی جز نفس وشکم خود نداشته باشند، تاریخ گذشته آنها که با دعوت وجهاد در راه آن، ساخته شد، تجدید نمیشود وموجودیت آنها در این عصر به عنوان یک واقعیت مسلم پذیرفته نخواهد شد. چون مسلمانان در صدر اسلام موفقیت خود را با عبادت ودعوت مردم به آن، به دست آوردند.

اکنون در نقشه جهان، دعوت به سوی خدا تنها ناحیه ای است که امتی ویا دعوتی بدان مشغول نیستند. اگر مسلمان این ناحیه را آباد کنند هم به خودشان وهم به کل بشریت خدمت وخوبی کرده اند واین جهان متمدن را که راه نابودی در پیش گرفته است، رهایی می بخشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابوالحسن علی الحسنی الندوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن