خانه / فقه و احکام / مطالب مختلف / بنام پروردگار کعبه

بنام پروردگار کعبه

رحمت الله خردنيا

سپاس وستايش ومنت بر ميزبان حج که اولين خانه زمين را بنا نهاد تا معبد ومأمنی برای ميهمانان باشد وآن را صاحب هيبت وجلال ساخت تا سکون وآرامش قلبها را جلب نمايد وآن را دارای حرمت ومکانت وتعظيم کرد ، صفاتی که فقط از ديد ظالم ستمگر پنهان است ودرود وسلام  بيکران بر محمد)صلی الله عليه وسلم( که از اين سرزمين مبارک ديده به جهان گشود و اجابتی بود بر دعای ابراهيم خليل )علی نبينا وعليه الصلاة والسلام( که بعد از بنای کعبه فرمود : (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتک ويعلمهم الکتاب والحکمة ويزکيهم انک انت العزيز الحکيم) .

حج چهارمين عبادت اصلی اسلام وآخرين آيين شعائری وعبادت کاملا مشخص ومعينی است که از طرف خدا مقرر وترسيم گرديده است .

حج همان حرکت بی نظير در ميان همه حرکتها وسفرهاست که فرد مسلمان در ضمن آن با تن وجان خويش به سوی (بلد أمين) حرکت می کند برای وقوف در عرفات وطواف به دور خانه حرام خداوند که در اسلام رمز توحيد ويگانگی مومنان تلقی شده است . بدين جهت هر مسلمانی بايد روزانه پنج نوبت برای بجاآوردن نمازها رو به سوی آن قرار گيرد وموظف گرديده است که شخصاً يکبار در طول زندگانی به سويش حرکت کند وطواف نمايد .

بدون شک کعبه رمز توحيد ويگانگی مسلمانها ست واحرام به مفهوم واقعی خود، چيزی جز به در آمدن از هوسها وشهوات وبازداشتن خويشتن از هرچه غير خداست ومشغول کردن آن به انديشه در عظمت او نمی باشد ولبيک گفتن چيزی جز گواهی بر تجرد نفس والتزام طاعت وفرمانبرداری او نيست وطواف ، پس از تجرد چيزی غير از گردش دل به گرد تقدس خداوند نيست وسعی هم ، پس از طواف مزبور صرفاً رفت و آمد ميان دو پرچم مظهر رحمت برای خواهش مغفرت وطلب خوشنودی می باشد و توقف بعد از سعی هم جز بذل کوشش در جهت اظهار تضرع با دلی سرشار از خشيت ودستهايی بر افراشته به اميد اجابت وزبانی گرمِ نيايش وآرزوهای صميمانه در برابر مهربانترين رحمت آوران ، چيزی ديگر نيست و رمی هم پس از قدمهای پيشين که نور خدايی را در دلها پرتو افکن می سازند ، چيزی نيست مگر اظهار و تجلی خدايی وتحقير عوامل شر ولغزش در جهت طرد گرايشهای تباهگر افراد واجتماعات ، ونهايتاً قربانی ــ که نقطه پايان ترقی به مقام پاکی وصفا می باشد ــ چيزی جز ريختن خون پليد ، با دستی که آماده پی ريزی بنياد فضيلت گرديده ونشـــانه ای از ايثــار و فدايی گری ، در برابر انبــوهی از سربازان پاک ونيکوکار خداوند می باشد .

مسلماً حج زندگی انسان را دگرگون می سازد ويک مولد نيروی معنوی بزرگ است که به مسلمان توان می دهد و وجود او را از فروتنی وتقوا در برابر خداوند وتصميم به اطاعت ، وپشيمانی از نافرمانيش پر می سازد و عاطفه ومحبت به خدا ورسول خدا (صلی الله عليه وسلم) وياران وپيروان او را در وی سيراب می گرداند واحساسات برادری نسبت به فزندان اسلام ، در هر مکانی که باشند را در او زنده کرده وآتش حماسه اعتقادی وتعصب نسبت به مقدسات را در سينه اش می افروزد وحج وسعت دهنده به ديدگاه فرهنگی شخص مسلمان و پيوند دهنده او با دنيای بزرگ پيرامون خويش است وبدون شک مشق وتمرينی برای جهادِ در راه خداست واز نظر مادی ، حج فرصتي با ارزش برای مبادله منافع تجاری ميان مسلمانان در سطح وسيعی می باشد ونهايتاً حج ، آموزش و تمرين عملیِ اصول متعالی انسانيت مورد نظر اسلام برای فرد مسلمان است .

يگانگی در احساسات ، يگانگی در شعائر ، يگانگی در هدف ، يگانگی در عمل ويگانگی در سخن !!! نه اثر از اختلافات جغرافيايی ونژادی وجود دارد ونه تعصبی نسبت به رنگ وجنس وطبقه !!! همگی مسلمان هستند ، به خدای واحدی ايمان دارند ، گرد خانه واحدی می گردند ، کتاب واحدی را می خوانند ، واز پيامبر واحدی پيروی می کنند وکارهای واحد ومشابهی انجام می دهند . کدام وحدتی ژرفتر وپهناورتر از اين ؟!!!

وخلاصه اينکه حج يک انجمن جهانی است که به فرد مسلمان امکان می دهد تا شاهد بزرگترين گردهمايی ساليانه اسلامی باشد ، انجمنی که از طرف پادشاه ويا رئيس حکومت ويا جمعيتی نيست ، بلکه از سوی خدای مهربان بدان فرا خوانده شده است وشعار آن هم (لبيک اللهم لبيک) می باشد .

ودر پايان عاجزانه از درگاه رحمان مهربان می خواهيم که سعادت ديدن اينهمه اسرار وزيبايی را نصيب همه مسلمانان بگرداند (آميـــــــــن) .

سایت تابش

درباره ی اصلاح نت

همچنین ببینید

آداب گردش و سیاحت در اسلام (2-1)

سؤال 1 : حکم سیاحت و گردش چیست؟ پس از سپاس و ستایش پروردگار و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *