Uncategorized

حكم گوشت هاي واردشده از كشورهاي خارجي

عبدالکريم فضلي *

كشورهاي كه به گوشت بيشتر نياز دارند از آن كشورها گوشت مورد ضرورت خود را وارد مي نمايند.
در اينجا برخي از كشورهاي كه نزد آنها موضوع حل و حرمت مطرح نمي باشد مقصود شان تنها بدست آوردن منافع بيشتري اقتصادي است آنها منافع مادي خود را بهر شكلي كه باشد حاصل مي كنند.
ولي كشورهاي اسلامي كه اكثريت باشندگان آنها مسلمانان هستند كه خود را پيرون دين مقدس اسلام مي دانند كه موضوع حلال و حرام نيز آنها مطرح است مسئووليت دارند تا جهت رفع نيازهاي ملت با در نظرداشت مسايل ديني، گوشت را به كشورشان وارد نمايند كه با رعايت شرايط شرعي ذبح كرده شده باشد. من اين موضوع را يكي از وجايب ديني و مسئووليت هاي اساسي و مهمي  راز تجارت تجار ملي كشورهاي اسلامي قلمداد مي نمايم.

گوشت هاي كه از كشورهاي اسلامي وارد مي شود:  ذبيحه كشورهاي اسلامي و يا شهرهاي كه اكثريت باشندگان آن مسلمان باشند، حلال است اگرچه به شخصيت ذبح كننده و مراعات شرايط ذبح آگاهي حاصل نگردد، زيرا اكثر باشندگان آنجا مسلمان هستند و ما مسلمانان بالاي برادر مسلمان خود بايد گمان نيك داشته باشيم كه به وقت ذبح شرايط ذبح را مراعات نموده است به تاسي از حديث شريف كه در صحيح بخاري تذكريافته است.
ان قوماٌ قالوا للنبي ان قوماً ياتوننا بلحم لاندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال: سموا عليه انتم و كلوه. (صحيح بخاري جلد دوم ص 828)
يعني گروهي خدمت پيامبر اسلام عرض نمودند كه يك قوم براي ما گوشت مي آورد ولي ما نميدانيم كه نام خدا برو گرفته شده يانه؟ در پاسخ آنها پيامبر اسلام فرمودند: بسم الله گفته از او بخوريد.
به اين اساس، ازعمل مسلمان  اگرچه نا واقفي باشد تا زماني كه عدم صحت آن به طور يقين واضح نگردد، به صحت حمل كرده مي شود، بناء گوشت ذبيحه آنها را حلا ل قرار داده مي شود به شرط آنكه كدام دليل به وجود حرمت و يا شك وجود نداشته باشد و اگر دليل حرمت قايم شد حرام ثابت مي گردد و اگر شك كرده شد، به تحقيق بيشتر نياز برده مي شود، ولي اگر طريق غيرمشروع ذبح نيز درآن كشورهاي اسلامي رواج داشته باشد در‌آن صورت به تحقيق بيشتر نيازمبرم برده مي شود، بدون تحقيق خوردن آن جواز شرعي ندارد.


حكم كوشت هاي كه از كشورهاي غيراسلامي وارد مي شود:

 

 كشورهاي غيراسلامي به سه بخش تقسيم مي گردد:

اول: كشورها و يا شهرهاي كه بيشتر باشندگان آنها دهري، هندو، بي دين و كفار علاوه از اهل كتاب مي باشند، گوشت صادرشده از آنها براي مسلمانان حلال نيست تا اينكه ثابت نشود اين گوشت معين توسط شخص مسلمان و يا اهل كتاب  با رعايت شرايط ذبح، ذبح كرده شده زيرا، هيچ يكي آنها از ديدگاه اسلام ذابح قرار گرفته نمي توانند.
دوم: كشورهاي كه باشندگان شان را مسلمانان، بت پرستان، مجوسي ها و غيره تشكيل ميدهند، كه همه مشتركاً درآن زندگي مي كنند تعداد شان يك برابر است گوشت صادر كرده آنها نيز حلال نيست زيرا كه در صورت شك جانب حرمت راجح داده مي شود به اساس اينكه پيامبر اسلام گوشت شكار مشكوك را حرام قرار دادند و به اساس اينكه اصل در گوشت حرمت است در صورت شك به اصل خود بر مي گردد.
سوم: كشورهاي كه بيشتر باشندگان شان را اهل كتاب (يهود و نصاري) تشكيل ميدهد، از اينكه شريعت اسلام اهل كتاب را واجد شرايط ذبح كردن شناخته است بناء حكم ذبيحه آنان مانند حكم ذبيحه كشورهاي اسلامي به شمار ميرود.
ولي اگر به طور يقين و گمان غالب دانسته شود كه آنها از ذبح شرعي تخلف مي ورزد در ان صورت تا هنگامي كه به طور يقين وقطعي دانسته نشود كه به طريق شرعي ذبح كرده شده از گوشت آن خورده نمي شود، از اينكه امروز در بيشتر از كشورهاي كه اكثر باشنده آنها را اهل كتاب تشكيل ميدهد دستگاه هاي نصب گرديده كه خلاف دستورات شريعت ذبح مي نمايند بناء به تحقيق بيشترنياز برده مي شود .
خلاصه اينكه گوشت ذبيحه كشورهاي غيراسلامي كه بيشترين نفوس آنها را كفار غير اهل كتاب تشكيل ميدهد حرام است، و اگر مخلوط از مسلمانان و غيرمسلمانان باشند نيز حرام است، و اگر بيشتر اهل كتاب باشند با رعايت شرايط ذبح كرده باشند حلال است.

ولي در شرايط كنوني اسباب حرمت در كشورهاي غربي زياده به نظر مي رسد.
1-  از اينكه تعداد زيادي نفوس كشورهاي غربي را كه مدعي اهل كتاب هستند بت پرستان، دهري ها، مادي گرايي ها تشكيل ميدهند، به اين اساس هويت ذابح به طور يقين روشن نيست.
2- و اگر نصراينت آنها ثابت گرديد بازهم عدم التزام آنها به شرايط ذبح مشهور است كه گاهي توسط خفه نمودن گاهي به استعمال دستگاه هاي غير شرعي و گاهي به طريقه هاي مشتبه مروج، حيوانات را به قتل مي رسانند.
3- مشهور است كه نصراني ها حيوانات را بنام خدا ذبح نمي كنند و اسباب ديگري هم وجود دارد به اين اساس تا به وقت قطعي ثابت نگردد كه حيوان توسط كتابي حقيقي با رعايت شرايط ذبح سر بريده شده، استفاده از‌آن جواز ندارد.
و حكم نهايي در ارتباط با گوشت هاي كه از كشورهاي غير اسلامي وارد مي گردد همين است اگر چه در برخي از كارتن هاي و قوطي هاي گوشت مي نويسند (مذبوحة علي الطريقة الاسلامية) يعني به طريق اسلامي بريده شده ولي اين موضوع تنها در الفاظ خلاصه شده مي شود پس پرده چيزي ديگري است چنانكه از گزارشهای دانشمندان عرب واضح مي گردد.
در ارتباط تعدادی از علماء و دانشمندان نخبه كشور عربستان سعودي جهت تحقيق و بررسي از كشتارهاي كشورهاي مختلف كه به آن كشور گوشت صادر مي كردند به آنها رفته از نزديك ديدن نموده چنين ابراز نظر نمودند:
استاد احمد بن صالح مي نويسند: من از شركت ذبح برنسيا برازيل كه ماهانه تقريباَ 150 تن گوشت به كشورهاي اسلامي چون مسقط، عمان، كويت و عربستان سعودي و… صادر مي نمايد كه در پشت قوطي ها و كارتن هاي آن به زبان عربي نوشته شده: ذبح علي طريقة الاسلاميه. ديدن نمودم، وقتي كه وزارت تجارت برخي از كشورهاي اسلامي از وارد كنندگان گوشت مطالبه نمودند كه بايد همراه اوراق وارده ورق خاصي كه ثابت نمايد كه گوشت وارده به طريق شرعي ذبح كرده شده موجود باشد. دراين وقت شركت مذكور رابطه خود را با رئيس جمعيت اسلامي حسين العميري كه در شهر كوتيبا زندگي مي نموده قايم نموده و از او خواست در بدل پول كه برايش ميدهد گواهي نامه كه بروي آن ذبح علي الطريقة الاسلاميه نوشته شده در وقت بسته بندی بفرستند، حسين العميري را گرفته به شركت رفتيم ديديم موانع ذبح شرعي وجود دارد طوريكه غالباً در نتيجه سرعت ذبح رگهاي گردن بريده نمي شود بعداً به سرعت زياد به آب گرم انتقال داده مي شود در اثر غوطه دادن جان خود را ازدست ميدهد، وهويت ذبح كننده هم شناخته نمي شود. (احكام ذبح ص 61-64.)
شيخ عبدالله رئيس رياست وارد كنندگان گوشت از لندن و فرانسه در ارتباط مي نويسند من در ارتباط به سيستم ذبح مرغها از مدير عمومي شركت هاي ذبح در لندن پرسيدم وي تمام سيستم آن را برايم تشريح نمود، سپس پرسيدم از تشريحات شما معلوم مي شود كه در اين دستگاه ها مرغها را  بدون بريدن سر شان پاكت كرده مي شود او به طور استفهام از من پرسيد چرا سرش بريده شود؟ من خودم در يكي  از دستگاه ها ي ذبح ديدم كه سرمرغهاي را در ظرف بزرگ كه از ميان باز مي شود داخل كرده مي شود و در اثر انفجار هوايي سختي كه بر سر آنها اصابت مي كند همه بيهوش شده نه ديده مي شود و نه شنيده، لحظات چندي در انتظار موت مي مانند در ان ظرف نوشته شده ذبح به شكل بي هوشي، پس به جاي برده مي شوند بخار بسيار گرم و يا آب گرم وجود دارد اگر زنده مانده باشد اينجا مي ميرد بعد از صفايي پاكت كرده مي شود به داخل پاكتها و يا قوطي هاي كه به زبان عربي بالاي آنها نوشته شده (ذبح علي الطريقة الاسلامية). ( الذبايح و اللحوم المستوردة ص 108)
به اين اساس تا به وقت به طور يقين دانسته نشود كه حيوان توسط شخص مسلمان و يا كتابي با رعايت شرايط ذبح، ذبح كرده شده استفاده از آن جواز ندارد در صورت شك هم جانب حرمت را ترجيح داده مي شود به دليل اينكه در گوشت اصل حرمت است حلال وقت شده مي تواند ذبح شرعي بالاي او تطبيق گردد در غير آن و در صورت شك به اصل خود باقي مي ماند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن