Uncategorized

زبان نیک و انتخاب بهترین شیوه ی صحبت

﴿بخش چهاردهم﴾:
👈 در بخش قبلی راز سیزدهم بدست آوردن دلها را که ﴿گذشت د مقابل خطا های دیگران﴾ بود، خدمت شما عزیزان تقدیم نمودم.
و حال راز چهاردهم:
👈 ۱۴- زبان نیک و انتخاب بهترین شیوه ی صحبت:
زبان و کلام انسان اگر در قالب عطوفت و محبت قلبی از آن استفاده شود، با اندوخته های فکری فرد یکجا شده، قلب ها را مجذوب خودش میسازد.
بلی عزیزان!
📍همین زبان نرم ورسا است که دل های رنجور را رام ، غریبه و بیگانه را دوست، همسایه ی زَبر را مطیع و جوانِ سرکش را ادب می آموزد.
ولی اگراین زبان سرخ باشد، سرِ سبز را برباد میدهد.
ولو شخص، گوینده ی خوب هم نباشد، با مراعات نمودن اصول و قواعد سخن زدن میتواند دل ها را تحت تأثیر خود آورد.
اگر مشتاق بدست آوردن دل ها هستید به این قواعد سخن زدن عمل کنید:
👈 ۱- اگر جانب مقابل به صحبت کردن سبقت جست، از فرکانس و تون آواز و مبحث کلام وی، ظرفیت پذیرش وی را کشف کنید. شاید جانب مقابل ظرفیت برداشت طرزصحبت شما را ندارد.
پس شیوه ی کلام تان را باظرفیت برداشت مخاطب موافق سازید و خود را باوی در کلام هم سطح سازید.
👈 ۲- اگر کلام را شما آغاز نمودید، سرِ سخن را زیرکانه و بادرنگ، قسمی آغاز کنید، تا متکلم در جواب شما صحبت طولانی داشته باشد. این زمینه سازی فرصت خوبی برای مکاشفه ی دیدگاهِ وی در مبحث، برای شما میباشد.
👈 ۳- سخنِ مخاطب و یا اگر در جماعت بودید، صحبت متکلم را قطع نکنید، ولو سخنانش ناباب باشد.
بگذارید وی صحبتش را تمام کند. از دیدگاه روانشناسی کلام، وقتی صحبت کسی را قطع میکنید، گوینده شدیداً ناراض شده، بعضی سخنان ناباب را، که در اصل او نمیخواسته بگوید، بر شما عرضه میکند. این اصل در اکثر انسانها دیده شده و امکان دارد، موضوع به بحث های قیل وقالی بیانجامد.
بعضاً گوینده، از شروع کلام به منفی بافی و ضدیت میپردازد و قطع سخن وی، در حقیقت طغیانِ وی را مضاعف ساخته، بحث های ترمیمی، به نزاع ها و تشدد می انجامد.
پس متوجه این اصل باشید و سخن گوینده را ناتمام قطع نکنید و اجازه دهید تا نظریه اش را متکلم مطرح نماید، وسخنانش را بطور کامل به پایان رساند.
سخـن را ببـاید شنیـدن نخـست
چو دانا شوی پاسخ آری درسـت
👈 ۴- قبل از اینکه به پاسخ دادن بپردازید ؛ سعی کنید تا تمام آنچه که طرف مقابل ارائه می دهد را کاملاً بفهمید ، وقبل از سخن گفتن فکرودرنگ باید کنید.
شاید متوجه شده باشید، در اکثر مصاحبه ها، مخاطب قبل از اینکه سوال را درست بفهمد، به سخن زدن آغاز میکند و گهی از راه و گهی از چاه صحبت میکند. این از نقطه ی ضعف و پراگندگی افکار وی نمایندگی میکند.
پس ای دوست: سخنت را بسنج و آن را بر عقل و معرفت عرضه کن! و اگر سخن نیک در بساط نداشتی خاموشی بهتر است.
سخن رنـج مگو جز سخـن گنـج مگو
ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو
👈 ۵- هرگز نظریات و آراء دیگران را حقیر مشمار، و به آنچه سخن می گویند کاملاً توجه وابرازعلاقه نما، حتی اگر چه به آنچه که می گوید هم قانع نگردی . و یا اینکه آنچه میشنوی، بار ها شنیده ای و بر آن خوب واقف هستی.
حقیر شمردن سخنان دیگران، از شعبه های تکبر و غرور است. بدین معنی که:
هرگاه سخن کسی را ناچیز شمردید، بدانید که شیطان در خون شما رخنه کرده است. چون متکبر “همیشه” خود را بالاتر از دیگران می بیند و دیگران را حقیر و خود را بزرگ تر از همه می پندارد.
👈 ۶- مخاطبت را مکرراً مورد انتقاد قرار مده:
نقد زیاد جانب مقابل منافی تلاش برای کسب دوستی با ایشان است، کسی را که زیاد مورد انتقاد قرار دهی از وضعیت خویش دفاع خواهد کرد و به تمام قوت می کوشد تا حق بودن خود و خطا کاری شما را به اثبات برساند؛ پس انتقاد زیاد باعث کبر و غرور و خود نمایی گردیده و منجر به احساس منفی نسبت به انتقاد کننده می شود.
اگرجانب مقابل اشتباه میکند، نبایستی وی را در مقابل دیگران انتقاد کرد و خود را از وی بالاتر دانست.
در حقیقت، شیوه ی سالم متوجه ساختن وی به اشتباهش در کلام و صحبت، نقل کلام بزرگان بصورت کنایه ضمن صحبت کردن است. یعنی به راحتی میتوان وی را در این زمینه فهماند و ادب سخن را نیز مراعات کرد.
👈 ۷- با مخاطب طوری صحبت کنید که دوست دارید با شما صحبت نمایند:

بلی عزیز!

📍محبت و دوستی در وهله ی اول بخشش است؛ اما در مرحله بعدی نوبت به چیدن حاصلات آن می شود، کسی که با دیگران کلام زشتی داشته و یا به کبر وبدون سپاسگذاری باوی صحبت کند، در ضمن منتظر نزدیکی و محبت شان نباشد چراکه چنین انتظاری اشتباه است.
👈۸- از غیبتِ شخص سوم در کلام پرهیز کنید:
هر انسانی مزایا وعیب ها و امور مثبت و منفی دارد، در روی زمین هیچ کسی یافت نمی شود که از عیب و نقص پاک باشد؛ لذا باز گو کردن کمبودی های دیگران تأثیر بدی را از خود بجا می گذارد و اطمینان میان شما و او را نابود می کند،
و از اینکه با شماروبرو شود می ترسد که مبادا مشکلات او را به دیگران بیان کنید همانگونه که بدی های دیگران را نزد او بیان کرده اید.
اگر شما در جریان کلام، غیبت شخص سوم را با مخاطب تان آغاز کنید، در حقیقت چهار زیانِ آنی برخود روا داشته اید:
📍۱- گناه کبیره ای را انجام داده اید.
📍۲- برکت کلام را از بین برده اید.
📍۳- به جانب مقابل، خود تان را حقیر و سخن چین جلوه داده اید.
📍۴- تأثیر بدست آوردن دلِ وی را کاسته اید.
👈 ۹- باآرامش و وقار سخن بگوئید:
با مردم طوری سخن بگو ئیدکه سخنان شما رابفهمند و به کلام شما ارج گذارند. بعضی ها با سرعت صحبت میکنند و چنین میپندارند که این کار شان از خصوصیات نخبه گان و خاصان است. درحالیکه چنین نیست.
و نیز تکلف در کلام دل ها را سرد و افکار را مغشوش میسازد.
👈۱۰- با پیشانی باز، لبخند و محبت صحبت کنید:

عزیزان گرانقدر:

حضرت رسول کریم صلی الله و علیه وسلم ما را چنین تعلیم داده است:
📍۱- «لبخند در مقابل برادرت صدقه است»
📍۲- « هیچ کار نیکی را حقیر مشمار اگر چه برادرت را به چهره بشاش ملاقات نمایی»
ترشرویی سبب مستقیمی در نفرت و دشمنی دیگران است، و ترس و وحشت را در قلب های شان اشاعه می دهد.
از همین جهت است کسانی که می خواهند محبت دیگران را جلب نمایند، باید بین مشغولیت ها و مشکلات شخصی خود و ملاقات دیگران توازن ایجاد نمایند و نگذارند که مشکلات آنان بر دیگران تأثیر نماید.
📍گروهی از مردم گمان می کنند که ترشرویی و عصبانیت نشانه نیرومندی و شخصیت شان است تا دیگران به او احترام قایل شوند؛ اما واقعیت غیر این است.
کسی که می خواهد محبت دیگران را کسب نماید باید چهره بشاش داشته و لبخند بزند.
اگر ما این وسایل را تطبیق دهیم به قلب های دیگران راه پیدا می کنیم و می توانیم ایشان تخم محبت و عطوفت را در سرزمین دل ها بکاریم.
👈بخاطر دارم، وقتی کوچک بودم، دوستم در صنف میگفت:
﴿ پدرم صاحب منصب است. وقتی ده خانه گپ میزنه، کسی جرأت کده نمیتانه سری گپیش گپ بزنه، اگه مه چیزی بُگُم یک سیلی عسکری جانانه ده رویم میزنه که تا ده روز دردِش میمانه﴾

چرا عزیز؟

👈 ما انسانها، زبان ما زبان انسان، ودارای عقل و فکر وهوش و عاطفه ی انسانی که توسط خالق مهربان جل علی شأنه به ما ارزانی شده، بایستی به بهترین شیوه ی انسانی با هم صحبت کنیم و یک دل را نه، بلکه دل ها را تحت تأثیر آوریم.
درشتی و تندی نیاید به کار
به نرمی برآید زسوراخ، مار
بلی! اگر با این زبان گوشتی، از حکمت و تدبر کارگیریم، مار را از سوراخ با آن بدر خواهیم کرد.
عزیزان گرانقدر:
📍این زبانَکِ گوشتی ما کار های میکند که شمشیرِ فولادی بر آن قادر نیست:
ای زبان!
هم گنجِ بی پایان تویی ای زبان! هـم رنجِ بی درمـان تویی
هم صفیروخدعه مرغان تویی هم انیسِ وحشت هجران تویی
📍نکته های مهم وضروری آداب سخن زدن را جهت بدست آوردن دلها در بخش بعدی از این صفحه فراموش نکنید عزیزان من!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن