مقالات

۱۵ صفت از صفات خوارج (۲)

۹-خوارج زمانی دست به کار می شوند که امت دچار تفرقه شده است که این هم نص حدیث پیامبر است در صحیح البخاری ( ٣۶١٠ ) امروزه نیز درست زمانی که در برخی کشورها اختلاف و کشمکش پیدا شد آنها نیز ظاهر شدند و همچون نیاکانشان که بعد از شهید شدن عثمان وایجاد اختلاف در میان صحابه رسول الله ظاهر شدند و باعث تنش بیشتر بین اصحاب شدند

 ۱۰-خوارج برای اهل علم وفضل هیچ گونه احترامی قایل نبودند بالاخص زمانی که با رأی و منهج خوارج مخالفت می کردند وبرای همین است که خوارج گمان می کنند که از علی بن أبی طالب و ابن عباس و باقی اصحاب عالم تر و آگاه ترند برای همین بود که اصحاب را مورد اذیت و آزار قرار می دادند، و همچنین با علما و دانشمندان تابعی هم مخالفت و دشمنی داشتند ..

به عنوان مثال ابن الاشعث یکی از فرماندهان خوارج از حسن بصری خواست که مردم را تشویق کند که به جنگ حجاج بن یوسف الثقفی بروند، حسن بصری خوارج را می شناخت جواب ابن الاشعث را نداد و چون خوارج از پیش حسن بصری رفتند گفتند: آیا از این کافر بی دین تبعیت می کنید؟

در باره اومی گفتند که خدمتکار سلاطین و امراء است اما سرانجام خوارج این شد که همگی توسط حجاج قتل عام و تار و مار شدند!

 خوارج جدید نیز با عالمان هم عصر ما چنین کرده و می کنند … خوارج در باره آنان می گفتند که اینان عالمان سلاطین وحیض و نفاس ودر واقع اهل فقه وسازش وغیره هستند..

 تمام این همه تبلیغات از طرف خوارج سببش آن بود که علما خلاف رای خوارج و منهج آنان عمل می کردند؛ در حالیکه عالمان معاصر در مقابل حاکمان ستمگر از روی حق و راستگویی ایستادگی می کنند.

 ۱۱-خوارج برای جنگ علیه مسلمانان به آیاتی استدلال می کنند که آن آیات در مورد قتال با کفار نازل شده است. همانگونه که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرموده است: به سوی آیاتی رفته اند که در مورد کفار نازل شده اند اما برای جنگ با مسلمین از آن آیات استفاده می کنند. (بخاری باب قتل خوارج و ملحدین بعد از اقامه حجه بر آنان)

 ۱۲ -خوارج کسانی را که با آنان هم نظر نباشند تکفیر و خونشان را حلال می دانستند.

سفارینی رحمه الله هنگام بحث از نظرات نافع بن عبدالله ازرقی که یکی از خوارج بود و فرقه ازارقه به او نسبت داده می شود، می فرماید : ازجمله نظرات او این است که هرکس را که با آنان هم رأی نباشد تکفیر و خونش را حلال می دانند. لوامع الانوارالبهیه جلد۱ صفحه ۸۶.

ازجمله پیامد این دیدگاهشان؛ داستان به قتل رساندن صحابی بزرگوار عبدالله بن خباب (رضی الله عنه) است، هنگامی که همسرش را بر الاغی سوارکرده بود و آنرا دنبال خود می کشید، راه را بر او بستند، او را صدا کردند و تهدیدش نمودند و ترساندند و به او گفتند: تو کیستی؟

او گفت: من عبدالله پسر خباب صحابی پیامر (صلی الله علیه وسلّم) هستم. وقتی او را شناختند از او درخواست کردند در مورد پیامبر برای ایشان سخن بگوید… تا اینکه از او پرسیدند نظرت درمورد ابوبکر و عمر چیست؟  

او (عبدالله بن خباب رضی الله عنه) از آنان ( ابوبکر و عمر) به نیکی یاد کرد.

سپس گفتند: درمورد اول و آخر خلافت عثمان چه می گویی؟

فرمود ایشان (عثمان) در اول و آخر خلافتش برحق بود،

سپس گفتند نظرت در مورد علی قبل از حکمیت و بعد از آن چیست؟

فرمود : ایشان از شما به خداوند داناتر ودر دین خداوند با تقواتر و دارای بینش دقیقتر بود.

گفتند : تو تابع هوی هستی ودوستی تو با اشخاص برمبنای نامشان است نه اعمال وافعالشان … سوگند به خداوند طوری تورا به قتل می رسانیم که تاکنون کسی را این گونه به قتل نرسانده باشیم، پس اورا گرفتند ودستانش را از پشت بستند و سپس او را روی زمین دراز کردند و او را سر بریدند، و خونش در آب جاری شد سپس سراغ همسرش که حامله بود رفتند و او بسیار ترسید و فریاد زد: من زنی هستم و بس، آیا ازخداوند نمی ترسید؟ او را هم به قتل رساندند و شکمش را پاره کردند… خداوند هر آنچه را که مستحقش هستند برسر آنان ( خوارج ) بیاورد. ( خلاصه داستان برگرفته از تاریخ طبری ) .

۱۳ – آنان اختلافات زیادی با یکدیگر دارند به همین خاطر دارای فرقه های زیادی هستند وجنگ و کشتار بین آنان رخ می دهد، فرقه های: ازارقه، اباضیه، نجدات ودیگر گروه ها ازمیان آنان پیدا شدند، وآنان مانند امروز باهم می جنگیدند وهمدیگر را تکفیر می کردند .

۱۴ – آنان ظاهراً امر به معروف و نهی از منکر می کنند ونصوص وارده در مورد امر به معروف و نهی از منکر را به مبارزه و جنگ با حکام و خروج بر آنان تفسیر می کردند، امروز نیز به بهانه امر به معروف و نهی از منکر برای تظاهرات واعتصاب و مخالفت علنی به خیابان ها می آیند، امام آجری می فرماید : (( سپس آنان – خوارج- درمناطق مختلف علیه اولیای امر قیام کردند و تجمع نمودند و وانمود کردند که امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند، تا اینکه به مدینه رسیدند وعثمان بن عفان رضی الله عنه را به قتل رساندند )) ( کتاب الشریعه جلد۱ صفحه ۳۲۷ .

این برخی از صفات خوارج بود که توانستیم آن را جمع آوری کنیم و کاملا” بر خوارج عصرما منطبق است، بنابراین هیچ انسان عاقلی در تطبیق صفات خوارج براینها وامثال آنان تردید نخواهد داشت

هرچند این ها لاف پیروی از سلف بزنند و خود را موحد و یاری دهندگان آن بدانند ، سوگند به خداوند دروغ می گویند گرچه خود احساس نکنند. امت اسلامی از زمان اصحاب تاکنون ندیده اند که  خوارج  یاری دهندگان توحید باشند، بلکه عملا جنگ آنان همیشه با اهل ایمان بوده، و به یاری دهندگان کفارو ملحدین منافقین تبدیل شده اند ، این است حقیقت خوارج ….

ومقاله را با کلام امام آجری خاتمه می دهم اجری فرموده: عالمان جدید و قدیم بر این متفقند که خوارج شرورترین انسانها هستند واز فرامین الهی ودستورات پیامبر دور شده اند هرچند نمازبخوانند روزه بگیرند ودرعبادت کوشا باشند این عبادت به آنها نفعی نمی رساند

این گروه به ظاهر امربه معروف ونهی ازمنکرهم می کنند اما این هم برای آنها سودی ندارد چون برای هرامری قران را به هوای خود تاویل می کنند ودر برابر مسلمانان حق را به باطل تبدیل می کنند

خداوند وپیامبر وحتی خلفا و اصحاب وتابعین همه به ماهشداردادند تا ازکارهای این گروه برحذرباشیم وفرموده اند که خوارج از شرور ترین انسانها هستند

ونسل بعد ازآنها هم که بر این مذهب هستند از قدیم و جدید وبا هر نام و اسمی ای روش آنان را ادامه می دهند واز امامان وعلمایان اهل سنت وجماعت فرمانبرداری نمی کنند بلکه برعلیه آنان اعلان جنگ می کنند وریختن خون مسلمانان راحلال می دانند مسلمانان رابه قتل میرسانند

در عصر پیامبرمردی بود به نام ذوالخویصره ، این مرد دید که  پیامبرغنیمت را بین مسلمانان تقسیم می کند ، گفت : ای محمد ازخدا بترس و غنایم را باعدالت تقسیم کن!

 پیامبرفرمود: وای برتو اگر من از خدا نترسم وباعدالت نباشم چه کسی عادل است؟ حضرت عمرخواست او را به قتل برساند اما پیامبرعمر را ازاین کارمنع کرد و فرمود: این مرد و یارانش را می بینی که بسیار نمازمی خوانند وروزه می گیرند تا حدی که شما نماز ورزه خود را در مقابل عبادت آنها ،ناچیز می بینید اما آنها خیلی زود از دین خارج می شوند …

بعد از آن در بسیاری ازممالک اسلامی ظهور کردند وبه بهانه امر به معروف ونهی ازمنکرمردم را علیه خلیفه تشویق می کردند تا اینکه وارد مدینه شدند وحضرت عثمان راشهید کردند سپس علیه علی شورش کردند وقول (لاحکم الالله )را براو خواندند حضرت علی فرمود: این سخن حقی است که هدف ازآن باطل است پس حضرت علی واصحاب با آنها جنگیدند وازآن زمان به بعد شمشیر علی رضی الله عنه برسر خوارج تاروز قیامت گشوده است..

تالیف : عبدالمجید بن خلف العَریفی

ترجمه : علی ملا زاده امام وخطیب روستای (مام کاوه ) سردشت

منبع : صیدالفوائد

بخش نخست مقاله

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن